ÁFA Módszertani Szemle

Az ingyenes juttatások további lehetőségei

A munkavállaló számára biztosított ingyenes juttatások keretében a munkáltató átadhat a munkavállaló részére ingyen terméket, illetve biztosíthat részére térítés nélkül szolgáltatást, vagy a termék használatát ingyenesen engedheti.

TOVÁBB

A munkavállaló részére biztosított ingyenes juttatások

A munkáltató a munkavállalót ingyenes juttatásokban részesítheti. Átadhat a munkavállaló részére ingyen terméket, illetve biztosíthat részére térítés nélkül szolgáltatást, vagy termék használatát ingyenesen engedheti. A következőkben az ingyen átadott termék lehetőségét vizsgáljuk az általános forgalmi adó szempontjából.

TOVÁBB

Segít-e az új átalányadó a katásoknak?

Jelentős változásokon mennek át 2022-től az egyéni vállalkozó átalányadózására vonatkozó szabályok. Új szabály kerül bevezetésre a fix összegű bevételi értékhatár helyett és egyszerűsödik a jövedelem megállapításához szükséges átalányköltség-hányadok rendszere is. Segítenek-e az új lehetőségek a 40 százalékos különadót elkerülni kívánó katásoknak?

TOVÁBB

Ingatlanon végzett beruházás beszámítása

Megteheti-e egy cég, hogy miután felújít egy lakás, bérbe veszi azt és nem fizeti ki a bérleti díjat, hanem beszámítja abba a felújítás értékét? Ebben az esetben hogyan alakul a számlázás és az elszámolás?

TOVÁBB

Áfa-kötelezettség ingatlan ajándékozása esetén

A kedvező illetékszabályok miatt sok magánszemély él az ajándékozás lehetőségével, elsősorban családtagjai számára. Az ajándékozás során ezért számos adójogi rendelkezést érdemes vizsgálni, különösen az illetékfizetési kötelezettség és az általános forgalmi adó körében.

TOVÁBB

E-kereskedelemmel kapcsolatos áfa kérdések

Egy cég – többek között – online szolgáltatást is nyújt, melyet a magyar résztvevőkön kívül külföldi résztvevők (közösségen belüliek és 3. országbeliek, áfaalanyok és magánszemélyek) is igénybe vesznek. Ez az online szolgáltatás egy hanganyag meghallgatása, videó, vagy élő közvetítés megtekintése. Milyen kérdések merülhetnek fel egy ilyen szolgáltatásnyújtás esetében?

TOVÁBB

Kata helyett: amikor betelik a 3 millió

Rendszeresen felmerülő kérdés, hogy amennyiben egy eddig katás vállalkozó úgy látja, hogy több olyan partnere is van, akik felé több, mint 3 millió forint értékben számlázna, melyik más adózási alternatíva lehet a legkedvezőbb megoldás?

TOVÁBB

Buszbérlet elszámolása

A buszbérlet elszámolására a gyakorlatban kétféle konstrukció fordul elő. Az egyik esetben a munkáltató vásárolja meg az utazási bérletet, vagy azt a dolgozó vásárolja és a munkáltató nevére szóló számlát kér. A másik megoldás, hogy a dolgozó a saját nevében veszi meg az utazási bérletet, menetjegyet és nem kér a munkáltató nevére számlát. Mikor, mi a teendő áfa szempontból?

TOVÁBB

Az adóhatóság kamatfizetési kötelezettsége

Az adózás rendjéről szóló törvény jogszabályi rendelkezései több esetben is előírják az adóhatóság kamatfizetési kötelezettségét. Abban az esetben, ha az adóhatóság adózó részére a kiutalást késedelmesen teljesíti, vagy az adózónak az adóhatóság jogszabálysértő döntése kapcsán visszatérítési igénye keletkezik, akkor ennek következtében kamatot kell fizetnie.

TOVÁBB

Nonprofit szervezet áfa alanyisága

A nonprofit szektor szereplői is gazdálkodnak, gazdasági eredményt érnek el, így adózási kötelezettségeik is keletkeznek. A nonprofit szervezet is – a Civil törvény rendelkezéseitől függetlenül – az Áfa törvény alanyának minősül, ha gazdasági tevékenységet folytat, és egyben adófizetési kötelezettség is terheli, amennyiben az általa végzett gazdasági tevékenységre nem vonatkozik adómentesség.

TOVÁBB

Kell-e adószám az ingatlan bérbeadásához?

Bérbeadási tevékenységet az adózás rendjéről szóló törvény előírásai alapján főszabály szerint csak adószám birtokában lehet végezni, egyes ingatlan-bérbeadással foglalkozó magánszemélyek azonban mentesülhetnek a bejelentkezés és az adószám megállapítása alól.

TOVÁBB

Adókülönbözet megállapítása nonprofit szervezetnél

Az elmúlt évek jogesetei, nonprofit gazdálkodók vonatkozásában keletkezett ellenőrzési ügyei közül azokat érdemes jobban is megvizsgálnunk, amelyeknél az adóhatósági döntést utóbb, a bíróság felülvizsgálata is igazolta. Az ismertetett ügyben az adóhatóság a közhasznú nonprofit gazdasági társaság terhére társasági adó, általános forgalmi adó és szakképzési hozzájárulás adónemben állapított meg adókülönbözetet.

TOVÁBB

A civil- vagy az áfa törvény szerint adózik a nonprofit szervezet?

Alapítvány által végzett gazdasági tevékenység az Áfa törvény hatálya alá tartozik, emiatt áfa-fizetési kötelezettség terheli. A tevékenység áfa-beli megítélésének elbíráláskor nem a Civil törvény rendelkezései az irányadók. Ha a civil szervezet az Áfa törvény hatálya alá eső tevékenységet végzett, számlakibocsátási kötelezettsége fennáll, kivéve, ha olyan, törvényben külön részletezett tevékenységet végez, amikor nem terheli ez a kötelezettség.

TOVÁBB

További felhatalmazás a héa-rendszertől eltérő különös intézkedésekre

Az EU közös hozzáadottértékadó- rendszere (héa-rendszer) a nemzetközi viszonylatban működő vállalkozások számára nem ismeretlen. Az Európai Unió jelenleg hatályos szabályozását a 2006/112/EK irányelv tartalmazza. Magyarország még 2017-ben kért felhatalmazást arra, hogy az irányelvtől eltérő intézkedést vezethessen be.

TOVÁBB

Lehet-e e költséget levonni külföldre számlázás esetén?

Hogyan vonhatja le egy cég a bérelt ingatan áfáját, aki áfakörbe tartozik az általános szabályok szerint, de csak Amerikába számláz szolgáltatást?

TOVÁBB

Minősülhet-e közcélú adománynak a termékkivonás?

A termékkivonás formája az ingyenes szétosztás is lehet, kérdés azonban, hogy ez az ingyenes szétosztás megfeleltethető-e az Áfa törvényben meghatározott közcélú adomány definíciójának és feltételeinek. További kérdésként merülhet fel, hogy el lehet-e választani egymástól a termelői szervezet és a támogatást nyújtó között megvalósuló ügyletet, valamint a termelői szervezet és a terméket ingyenesen átvevő között megvalósuló ügyletet?

TOVÁBB

Behajthatatlan követelés áfa visszatérítése esetén fizetendő kamat

A NAV honlapján már több tájékoztató megjelent arról, hogy éppen mi az irányadó eljárás a behajthatatlan követelések áfatartalmának visszatérítése, mint adóalap csökkentés jogintézmény tekintetében. Számos ágazatban a körbe tartozás még most is jelentős, ezért célszerű és érdemes foglalkozni a kérdéskörrel, már csak azért is, hogy a behajthatatlanságból fakadó veszteségeket, legalább azok áfájának visszatérítésével, mérsékelni lehessen.

TOVÁBB

A munkavállaló részére biztosított ingyenes juttatások

A munkáltató a munkavállalót ingyenes juttatásokban részesítheti. Átadhat a munkavállaló részére ingyen terméket, illetve biztosíthat részére térítés nélkül szolgáltatást, vagy termék használatát ingyenesen engedheti. A következőkben ezt kizárólag általános forgalmi adó szempontjából vizsgáljuk.

TOVÁBB

Fordított adózás szabályai alapján kiállított fiktív számla megítélése

Az adóhatóság adóellenőrzések, gazdasági események valódiságára vonatkozó jogkövetési vizsgálat során fiktívnek minősíthet olyan számlát is, amelyben a kiállító áfát nem számított fel, mivel a fordított adózás szabályai alapján számlázott.

TOVÁBB

Adószám megadási kötelezettség

Többször felmerülő kérdés mind szakértői, mind előfizetői körökben, hogy ha egy magánszemély vásárlás alkalmával számla igényét jelzi az eladó részére, akkor adóazonosító számot köteles-e a magánszemély megadni, ha igen, akkor melyik jogszabály alapján?

TOVÁBB

Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok

2021. július 1-jén életbe lépnek az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új általános forgalmi adó (hozzáadottérték-adó) szabályok. Az e-kereskedelmi vagy digitális áfacsomag célja, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt és szűkítse az áfacsalások lehetőségeit. Az alábbiakban a Közösségen belüli távértékesítés új szabályait tekintjük át.

TOVÁBB

Minek minősül a bérmunka áfa szempontjából?

Az Áfa tv. rendszerében minden ügylet, amely nem termékértékesítés, az szolgáltatásnyújtás. Döntő jelentőségű tehát, hogy a bérmunkát milyen szempontok alapján kell megítélni, minősítést pedig az adott ügyletre irányadó, és releváns körülmények alapján kell elvégezni. A kérdés alapvető jelentőséggel bír, mivel más-más szabályok alapján kell az ügyletet megítélni, annak függvényében, hogy termékértékesítésnek minősül-e, vagy szolgáltatásnyújtásnak.

TOVÁBB

Fordított adózás és a felszámolási eljárás viszonya

Magyarország 2017. július 13-án a Bizottságnál felhatalmazást kért arra, hogy a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedést vezethessen be felszámolási vagy bármely más fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt álló adóalanyok által teljesített bizonyos értékesítések vagy szolgáltatásnyújtások esetében a hozzáadottérték-adó (héa) megfizetéséért felelős személy vonatkozásában.

TOVÁBB

Fontos változások augusztus 26-án az Online Számla rendszerben

2021. augusztus 26-án a NAV karbantartási munkálatokat végez, egyben új fejlesztéseket vezet be az Online Számla rendszerben. A változtatások célja, hogy az elsődleges felhasználók még egyszerűbben kezelhessék az Online Számla rendszert, és könnyebbé váljon az adatszolgáltatások teljesítése is. Megváltozik az elsődleges felhasználók azonosítása, emellett a mobilalkalmazás új verziójának telepítés miatt ismét párosítani kell a mobilkészülékeket az Online Számlázó program webes felületével.

TOVÁBB

Az útnyilvántartás és a cégautó adózási dilemmái

A cégautó használata és az útnyilvántartás vezetése az adózási kérdések komplex áttekintését kívánja meg. Az egyes adóalanyiságok miatt több feltételrendszernek kell megfelelni, emellett figyelemmel kell lenni az általános forgalmi adóra, a cégautóadóra, az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályokra, valamint az Art. általános szabályaira is.

TOVÁBB

Egyszerűsödik az automatikus fizetési könnyítési kérelmek benyújtása

Új kérelemmel bővült az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) kitölthető űrlapok típusa, az AUTRESZ elnevezésű adatlapon már benyújthatók, módosíthatók, visszavonhatók egyes fizetési könnyítési kérelmek. Az új adatlap elsődleges célja, hogy jelentősen egyszerűsödjön a részletfizetési kérelmek ügyintézése.

TOVÁBB

Szálláshely-szolgáltatás áfa-kérdései

A szálláshely-szolgáltatás körében felmerülő kérdéseink között először arra adunk választ, hogy a járványhelyzetet követőn ismét reggeliztetést nyújtó szállodák, milyen áfakulccsal adóznak. Másik kérdésünkben a magánszálláshelyek körében gyakran felmerülő előlegszámla egyik alapproblémáját tekintjük át.

TOVÁBB

Áfa visszaigénylés a Brexit után

Az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyok az IAFAK-nyomtatványon igényelhetik vissza a Magyarországon megfizetett áfát.

TOVÁBB

Változtak a behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos áfaszabályok

A termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás után fizetendő áfa alapja utólag, bizonyos feltételekkel csökkenthető, ha a vevő a termék vagy szolgáltatás ellenértékét nem egyenlítette ki. Az adóalap önellenőrzéssel, a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték vagy részellenérték adót nem tartalmazó összegével korrigálható. Az alábbiakban a 2021. június 10-én hatályba lépett változásokat foglaljuk össze.

TOVÁBB

Áfa kötelezettség ingatlan ajándékozása esetén

Az ajándékozás, mint jogügylet számos adójogi rendelkezést érint, ezek sorában talán legismertebb az illetékfizetési kötelezettség. Az illetékfizetés mellett azonban szükséges lehet vizsgálni az ajándékozás általános forgalmi adót illető kérdéseit is.

TOVÁBB

Ügynöki tevékenység adózása

Az ügynöki tevékenység lényege, hogy közreműködésével megbízója és egy harmadik személy között gazdasági esemény valósuljon meg. Az ügynöki tevékenység az Áfa törvény alapján szolgáltatás jogcímén adózik, függetlenül attól, hogy az ügynök közreműködésével bonyolított ügylet a törvény értelmében termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás jogcímen adózik.

TOVÁBB

Adócsomag 2021: ezek a szabályok már nyártól élnek

A tavasz folyamán számos – törvényi és kormányrendeleti szintű – adózást érintő módosítás került kihirdetésre. Az adócsomag változásai különböző időpontokban léptek-lépnek hatályba: a változások egy része már 2021-ben alkalmazandó, más részük 2022. január 1-jétől, de van olyan módosítás is, amely ennél is később. Cikksorozatunkban az alkalmazás időpontja szerint vesszük sorra a legfontosabb változásokat. Elsőként a nyári adóváltozásokat tekintjük át.

TOVÁBB

Egyszerűsödik az áfafizetés az online kereskedelemben

Az e-kereskedelem európai uniós szabályozásában két lényeges változás lép életbe júliustól. Az Európai unión kívülről érkező, 22 eurót meg nem haladó értékű áruk áfamentessége megszűnik, de az áfafizetés egyszerűbbé válik.

TOVÁBB

Adótraffipax: segítség a váratlan adóellenőrzésekkel szemben

Könnyen elbizonytalanodik az a cégvezető, aki életében először kap értesítést NAV- ellenőrzésről, nem is beszélve azokról, amelyeknél nem jelentkezik be előzetesen a hatóság, mint például a számla- nyugtaadási kötelezettség vagy a foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése. Pedig az ellenőrzésekre könnyen felkészülhetünk, ráadásul a NAV is segítséget nyújt ebben az Adótraffipax szolgáltatás segítségével.

TOVÁBB

Élet és adó a halál után

A tragédia feldolgozása mellett számos adóügyi kérdés és feladat is felmerül egy ember halála után. A leggondosabb személy esetén is maradnak, maradhatnak olyan adminisztrációs és adókötelezettségek, melyek mielőbbi lezárása az örökösök érdeke. Az eljárási szabályok ismerete mellett is sokszor kérdésesek lehetnek a konkrét adónemek során alkalmazandó szabályok. A gépjárműadó és a számlakiállítás példáján vizsgáljuk a problémát.

TOVÁBB

Emelték a jegybanki alapkamatot: 0,9 százalék

Nem kevesebb, mint öt év után változtattak a jegybanki alapkamaton: annak mértéke 0,6%-ról 0,9%-ra nőtt. Az alapkamat mértékének módosítása adószabályokat is érint, hiszen az adózás rendjéről szóló törvény a jegybanki alapkamat mértékéhez kötött szankciókat is tartalmaz. Ilyen szankciónak minősül a késedelmi kamat, a késedelmi pótlék és az önellenőrzési pótlék.

TOVÁBB

Megszűnik a kedvezményes áfa és az idegenforgalmi adó alóli mentesség

Az elviteles ételekre és italokra bevezetett 5 százalékos adómérték és az idegenforgalmi adó alóli mentesség a vendéglátó üzletekre és szálláshelyekre vonatkozó korlátozások folyamatos feloldása után is megmaradt. A június 9-én kihirdetett új kormányrendelet az 5 százalékos áfamértéket 2021. augusztus 1-től, az idegenforgalmi adó alóli mentességet pedig 2021. július 1-től megszünteti.

TOVÁBB

Kedvezményes adómérték az üzemi étkeztetésben

Az üzemi és munkahelyi étkeztetést is végző vendéglátóipari egységek besorolása elsősorban aszerint történik, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást, szerződéses kapcsolatban állnak-e a munkáltatóval, és a vendéglátó egység honnan közelíthető meg. A zárt-, nyitott- és vegyes vendéglátóipari egység besorolás meghatározza az adókulcs mértékét és a kedvezményes adómérték lehetőségét is.

TOVÁBB

Kell-e a piacozónak pénztárgépet használnia?

A piacozó pénztárgép-használati kötelezettségének megítélésében döntő jelentőségű elem, hogy az értékesítés alkalmi rendezvényeken vagy állandó értékesítési helyen valósul meg. A NAV külön tájékoztatóban összegzi a különbségeket.

TOVÁBB

Július 1-étől indul az OSS/IOSS egyablakos e-kereskedelmi rendszer

A 2021. július 1-jétől működő OSS/IOSS-rendszer egyszerű, hatékony elektronikus ügyintézési lehetőséget kínál a Közösség más tagállamában esedékes hozzáadottérték-adó bevallására és megfizetésére. A rendszer a 2015 óta működő MOSS utódja kibővített adózói és ügyleti körrel: alkalmazása választható, nem kötelező.

TOVÁBB

Áfa-szabályok az új adócsomagban

A Varga Mihály pénzügyminiszter által májusban benyújtott törvényjavaslat „az egyes adótörvények módosításáról” több lényeges változtatást is tartalmaz a következő évre. Ezúttal az általános forgalmi adózásra vonatkozó újdonságokat vesszük sorba.

TOVÁBB

A nyitás után is marad 5 százalék az elviteles étel- és ital áfája

A vendéglátó üzletekre vonatkozó korlátozó intézkedések hatályának időtartama alatt továbbra is megmaradt az elviteles, valamint házhoz szállított ételekre és italokra bevezetett 5 százalékos adómérték.

TOVÁBB

Előleg a fordított adózás alá tartozó ingatlanértékesítés során

A fordított adózás feltétele, hogy az érintett ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, azaz egyiknek se legyen olyan jogállása, hogy tőle az áfa megfizetése nem követelhető. Belföldön történő ingatlan értékesítés esetén beszélhetünk beépített új ingatlan, beépített régi ingatlan értékesítésről, építési telek vagy lakóingatlan értékesítéséről. Ez határozza meg, hogy az ügylet hogyan is adózhat, annak milyen adójogi következményei lehetnek.

TOVÁBB

Egyszerűsödik az áfafizetés az online kereskedelemben

Az e-kereskedelem európai uniós szabályozásában két lényeges változás lép életbe júliustól. Az Európai unión kívülről érkező, 22 eurót meg nem haladó értékű áruk áfamentessége megszűnik, de az áfafizetés egyszerűbbé válik.

TOVÁBB

Az elviteles ételek áfája: ami nem változik

A teraszok megnyitása, különösen pedig az éttermek belső terének védettségi igazolványhoz kötött használata ismét felszínre hozta az 5 százalékos áfa problémáját. A kérdést az teszi kifejezetten érdekessé, hogy a vonatkozó jogszabály az újabb veszélyhelyzet fennálltáig hatályban marad.

TOVÁBB

Elszámolható munkaeszköz-e a szemüveg?

A munkavállalók, kevés kivételtől eltekintve, a számítógép előtti munkavégzést nem tudják elkerülni, a monitor használata pedig a munkavállalóra káros hatással járhat. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy milyen formában lehet elszámolni a munkavégzéshez szükséges szemüveglencse árát, illetve milyen feltételeknek szükséges még megfelelni ahhoz, hogy adómentesen el lehessen számolni?

TOVÁBB

Kormányzati könnyítés a májusi adózási határidőkhöz

Az adóhivatalhoz május 31-ig négyféle bevallást kell benyújtani, de a koronavírus-járvány miatt nincs mulasztási bírság, ha június 30-ig beérkezik az igazolási kérelemmel együtt a bevallás és a fizetendő adó is - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert.

TOVÁBB

KATA vállalkozások tájékoztatási kötelezettsége

2021. január 1-vel lépett életbe az a szabály, hogy a kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő KATA adóalany vállalkozás köteles a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatni a kifizetőt arról, hogy KATA adóalany.

TOVÁBB

Új nyomtatványon a külföldön megfizetett áfa visszaigénylése

2021. április 1-től a 21ELEKAFA-nyomtatvány legfrissebb verzióját kell kitölteniük és beküldeniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) azoknak a magyar adózóknak, akik visszaigénylik a más tagállamban rájuk áthárított hozzáadottérték-adót (általános forgalmi adót).

TOVÁBB

MLI: együtt az adóelkerülések ellen

Közel 70 ország, köztük Magyarország is csatlakozott 2017. június 7-én az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) által létrehozott többoldalú megállapodáshoz („Multilateral Instrument”, „MLI”). Az MLI célja a kormányok adóelkerülési stratégiákkal szembeni harcának támogatása.

TOVÁBB

Saját vállalkozásban végzett kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása

Az elmúlt időszakban sok vállalkozás pályázat keretében kapott kísérleti fejlesztésre támogatást, ezért a 2020-as üzleti év zárásának kiemelt feladatai között szerepelhet annak elszámolása. A kapott támogatás számviteli minősítése, így annak elszámolása is attól függ, hogy a kísérleti fejlesztés során felmerült közvetlen költségeket hogyan kezeli a vállalkozás a számviteli politikájában.

TOVÁBB

Dilemmák a 3 millió forintos kata-értékhatár körül

Ha az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, akkor a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet. A jól ismert szabály számos kérdést vet fel.

TOVÁBB

Március 31-én véget ér a szankciómentes időszak

A vállalkozások többsége már átállt az új rendszerű online számlázásra, aki még nem tette meg, az március 31-éig teheti meg szankciómentesen. Április 1-jétől már minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is, látni fog az adóhivatal.

TOVÁBB

A munkaerő-kölcsönzést érintően változik a fordított áfa

Áprilistól változik az Áfa törvény a munkaerő-kölcsönzést érintő fordított áfa szabályok vonatkozásában. A módosításra európai uniós jogharmonizációs kötelezettség miatt került sor, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság nem támogatta Magyarország kérelmét, amelyben a munkaerő-kölcsönzés szektorban általánosan alkalmazott fordított áfa további fenntartását kértük.

TOVÁBB

Nem minden katásnak jár a mentesítés

A világjárvány és a bezárások miatt a katások egy részének nem kell megfizetnie a március havi katát. A kata mentesítésre vonatkozó rendelet szerint a március hónapra szóló tételes kata adót – ami április 12-én esedékes – nem kell megfizetnie annak a katásnak, aki 2021. február hónapban a kata törvény alá tartozott és a jogszabályban meghatározott tevékenységet folytatja.

TOVÁBB

Tovább bővül a számlaadat-szolgáltatás 2021. január 4-től

Az áfaalanyok számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá eső számláinak, számlával egy tekintet alá eső okiratainak köre 2021. január 4-től tovább bővül. Ettől az időponttól az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a nem áfaalany személynek, szervezetnek és a külföldi áfaalanynak kiállított számlára is.

TOVÁBB

Online adatszolgáltatás áfamentes bérleti díjról

Adószámos magánszemély ingatlan bérleti díjáról állít ki számlát a kft. felé. 2021. január 1-jétől kell-e adatot szolgáltatnia az adószámos magánszemélynek ebben az esetben a NAV felé a kft. részére kiállított számláról?

TOVÁBB

Lehet-e ügyvezetést számlázni 2021-től?

Kérdésként merült fel, hogy a 2021-es kata szabályok értelmében lehetséges-e, hogy egy másodállású katás egyéni vállalkozó, aki egy kft.-ben tag és ügyvezető (ez a főállása) „beszámlázzon” abba a kft.-be amiben ügyvezető. Ha igen, akkor vonatkozik-e rá a három milliós határ (40% adó)?

TOVÁBB

Hogyan lehet 5 százalék az építkezés áfája 2021-től?

Magánszemély az építtető és generálkivitelező, vagyis egyazon kft., végzi a ház, lakóépület építését a szerkezetkész állapotig - a benti festést és burkolást, tehát a kulcsrakész állapotra hozatalt, viszont már más fogja végezni. Milyen feltételeknek szükséges megfelelni a szerződés tekintetében, hogy 5 százaléknak minősüljön az építkezés áfája 2021-től?

TOVÁBB

Módosítható-e a számla Excel vagy Word dokumentummal?

Az általános forgalmi adózásban időről-időre felvetődnek a számlák korrekciójára vonatkozó gyakorlati kérdések. A rendszeres kérdések között szerepel, hogy az elektronikus számlát lehet-e papíron javítani, és fordítva, azaz a papír alapú számla helyesbítése történhet-e elektronikus úton, vagy, hogy egy számlázóprogrammal kiállított számla milyen formátumú bizonylattal javítható?

TOVÁBB

Az ajánlati biztosíték áfa-rendszerbeli kezelése

Az ajánlati biztosíték fizetése számos közbeszerzési eljárásnak, pályázatnak elengedhetetlen része. Gyakori kérdésként merül fel, hogy kell-e az ajánlati biztosítékról számlát kibocsátani, és kell-e az ajánlati biztosíték után általános forgalmi adót fizetni?

TOVÁBB

Változtak a behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos áfaszabályok

2020. január 1-je óta a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás után fizetendő áfa alapja – meghatározott feltételek teljesülése esetén – csökkenthető, ha az adóalany vevő a termék vagy szolgáltatás ellenértékét nem egyenlítette ki. Az adóalap-csökkentés feltételei és a behajthatatlan követelés fogalma 2021. január 1-jén változtak. Az alábbiakban ezen változásokat foglaljuk össze.

TOVÁBB

Megszűnt az PTGSZLAH nyomtatványon történő adatszolgáltatás

A Pénzügyminisztérium rendelete megszüntette az adatszolgáltatási kötelezettséget a nyugta helyett kibocsátott számlákról.

TOVÁBB

Módosult az áfa nélkül beszerzett személygépkocsi áfamentes értékesítésére vonatkozó szabály

2021. január 1-jétől akkor adómentes a személygépkocsi értékesítése, ha annak beszerzését nem terhelte előzetesen felszámított adó, de amennyiben terhelte volna, az levonási tilalom alá esett volna, kivéve azt az esetet, ha a beszerzés továbbértékesítési céllal történt. Ez utóbbi esetben az értékesítés így adóköteles.

TOVÁBB

Megszűnt a számlázó programok bejelentésének kötelezettsége

Az év végi jogszabálymódosítási hajrában megszüntetésre került a számlázó programokra vonatkozó adóhatósági bejelentés kötelezettsége.

TOVÁBB

Online Számla: Március végéig tart a szankciómentes időszak

A NAV március végéig nem szab ki mulasztási bírságot akkor, ha az áfaalanyok nem vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerülnek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe.

TOVÁBB

Változik az EKÁER-szabályozás 2021. január 1-jén

2021. január 1-jével változnak az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre (EKÁER) vonatkozó szabályok.

TOVÁBB

Az adószám visszaállításának hatása az adólevonási jogra

2020. november 27-től az Áfa tv. új szabálya alapján az adóalany élhet az adószám törlését megelőzően keletkezett, előzetesen felszámított adó tekintetében a levonási jogával, ha az adószám törlését követően az adóalany kérelmére az adószámot a NAV ismételten megállapítja.

TOVÁBB

Az 5%-os áfa feltételei ételkiszállítás esetén

November 14-étől öt százalékra csökkent az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített ételek és italok áfája. A kedvezményes áfa alkalmazásának feltételei vannak. A NAV tájékoztatója felhívja a figyelmet, hogy milyen feltételek teljesülése szükséges az 5 százalékos adómérték alkalmazásához.

TOVÁBB

Öt százalékra csökken a kiszállított ételek áfája

Öt százalékra csökken az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített ételek és italok áfája az éttermek zárva tartásának átmeneti időszakára a Kormány döntése alapján.

TOVÁBB

Kell-e pénzügyi képviselőt megbízniuk az Egyesült Királyságbeli vállalkozásoknak?

A BREXIT kihatással jár az Egyesült Királyságban gazdasági céllal letelepedett azon vállalkozások működésére, amelyek a gazdasági tevékenységüket Magyarországon is végzik, ahol adófizetésre igen, de gazdasági célú letelepedésre nem kötelezettek. Lássuk mire kell készülniük ezeknek a vállalkozásoknak?

TOVÁBB

A BREXIT és az általános forgalmi adó

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból (BREXIT). A kilépést azonban még 2020. december 31-ig egy átmeneti időszak követi. De mi várható az átmeneti időszak után?

TOVÁBB

Az alanyi adómentesség területi korlátja

Sok esetben úgy gondolja az alanyi adómentességet élvező vállalkozás, hogy ebbéli minősége földrajzilag korlátlan, vagyis a külföldön végzett tevékenységénél is érvényesül. A valóság azonban más.

TOVÁBB

A teljesítés időpontja esedékesség hiányában

A folyamatos teljesítésű ügyletek esetében a teljesítés időpontja alapvetően az esedékesség (fizetési határidő) függvénye. De mi lesz a teljesítés időpontja, ha nincs fizetési határidő?

TOVÁBB

Az Országgyűlés előtt az új adócsomag

A Kormány benyújtotta az Országgyűlés elé az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Mutatjuk a várható legfontosabb változásokat!

TOVÁBB

Változtak-e az EKÁER-bejelentéssel kapcsolatos szabályok a BREXIT miatt?

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból, azonban a kilépést egy 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak követi. Cikkünk választ ad arra, hogy változtak-e az EKÁER-bejelentéssel kapcsolatos szabályok az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt?

TOVÁBB

Online Számla: indulhatnak a 3.0-ás fejlesztések

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) publikálta az Online Számla 3.0 rendszer dokumentációját, amely alapján a számlázószoftverek fejlesztői megkezdhetik a fejlesztést az új adatszolgáltatási verzióhoz.

TOVÁBB

Hogyan kell értelmezni a szankciómentes időszakot?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal korábbi közleménye szerint meghatározott feltételek fennállásakor nem szab ki mulasztási bírságot, ha az adóalany a 2020. július 1. és 2020. szeptember 30. közötti időszakban a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti.

TOVÁBB

Közeleg a határideje a külföldön megfizetett áfa visszatéríttetési lehetőségének

A magyar vállalkozások gyakran nem gondolnak arra, hogy egy másik tagállamban igénybe vett szolgáltatás vagy beszerzett termék után felszámított hozzáadottérték-adót visszatéríttethetik, amennyiben annak minden feltétele teljesül.

TOVÁBB

Mikortól kell számlázniuk online a szállásadóknak?

A számlázás és adatszolgáltatás új korszakát jelentő júliusi változások bizonytalan helyzetben találták a szállásadó magánszemélyeket. Különösen a fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély vonatkozásában válaszolható meg igen nehezen az a kérdés, hogy vonatkozik-e rájuk az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség? A kérdés nem egyszerű és nem is egyértelmű. Lássuk, miért!

TOVÁBB

A mezőgazdasági őstermelő bizonylatkiállítási kötelezettsége

A mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén attól függően kell a bizonylat kiállítási kötelezettségnek eleget tenni, hogy ki a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője. A közelmúlt jó ismert változásai nyomán érthetően merül fel a kérdés: milyen kötelezettségek terhelik az őstermelőt a számlaadat-szolgáltatás vonatkozásában?

TOVÁBB

Halasztható a pénztárgépek éves felülvizsgálata

Egy április végi kormányrendelet lehetővé tette a pénztárgépek felülvizsgálatának halasztását. Amennyiben az online pénztárgép, illetve az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés felügyeleti egysége éves felülvizsgálati határideje a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, akkor a felülvizsgálatot elég a veszélyhelyzet megszűnése utáni 120 napon belül elvégeztetni. A határidő október 16-án jár le.

TOVÁBB

A számla nyolc napon túl történő kiállításának következménye

Az adóalany a számla kibocsátásáról, főszabály szerint, legkésőbb a teljesítésig köteles gondoskodni. Gyakran felmerülő kérdés a gazdasági kapcsolatban álló felek között, hogy megfelel-e az adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételeként a számla akkor is, ha azt a számlakibocsátó a teljesítést követő 15 napon túl állítja ki?

TOVÁBB

Októberig kell pótolni a pénztárgépek és az automata berendezések éves felülvizsgálatát

A Kormány a veszélyhelyzet idején rendeletben állapította meg, hogy amennyiben az online pénztárgép, illetve az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés felügyeleti egysége éves felülvizsgálatának határideje a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, akkor a felülvizsgálatot az üzemeltetőnek a veszélyhelyzet megszűnése utáni 120 napon belül kell elvégeztetnie. A határidő október 16-án jár le.

TOVÁBB

Áfakulcsok és áfagyűjtők a vendéglátásban

Közismert, hogy a vendéglátás körében készített ételek és italok különböző áfa-kulcsokkal adóznak és ennek megfelelően különböző, "A", "B" és "C" jelű forgalmi gyűjtőkben kell azok számláit elhelyezni. Az ellenőrzési tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy a vendéglátósok körében az online pénztárgép forgalmi gyűjtőjének használata bizonytalan, sok a tévesen használt gyűjtő, ami helytelen általános forgalmi adókulcs használatával is jár.

TOVÁBB

Ellenőrizhető-e az adatszolgáltatási kötelezettség?

Az Online Számla rendszerben a számla befogadója lekérdezheti azon számlák adatait, amelyekről a számla kibocsátója adatszolgáltatást teljesített, mivel hasznos lehet, ha a számla befogadója megismeri, ellenőrzi a számlakibocsátó által az Online Számla rendszer felé szolgáltatott számlaadatokat. De vajon köteles-e ellenőrizni a számla befogadója, hogy a számla kibocsátója teljesítette-e az adatszolgáltatási kötelezettségét?

TOVÁBB

Számlázás csoportos adóalany vevő esetén

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatóban hívta fel a figyelmet arra a gyakori hibára, mely szerint az online számlaadat-szolgáltatásokban a vevőként eljáró csoportos adóalany csoportazonosító száma helyett az egyes csoporttagok adószáma szerepel.

TOVÁBB

Kihirdetésre került a kata szerinti adózás szabályait is módosító törvény

Áder János elnöki nyilatkozatot tett közzé a központi költségvetés megalapozásáról szóló törvény kihirdetéséről. A törvény jelentősége, hogy lényegesen és jelentősen módosítja a kata szerinti adózás szabályait 2021. január 1-jétől.

TOVÁBB

Egyféle ügyletről egyféle bizonylatot kell kibocsátani

Főszabály szerint az adóalanynak a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számlát kell kibocsátania. Annak az adóalanynak, aki jogszabály alapján mentesül a számlakibocsátás alól, nyugtát kell adnia. Külön rendeletben meghatározott feltételek mellett a nyugtaadást pénztárgéppel kell teljesíteni. Tehát egy ügyletről egyféle bizonylatot – számlát vagy nyugtát – kell kibocsátani.

TOVÁBB

Kiknek kell adatot szolgáltatnia július 1-jétől?

2020. július 1-jével új időszámítás kezdődik a számlázásban és a számla-adatszolgáltatásban. Ettől az időponttól kezdődően számla-adatszolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik áfa-alanyként belföldön nyilvántartásba vett áfa-alany részére, belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, és erről számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot állítanak ki.

TOVÁBB

Fontos változás az utazási költségtérítések elszámolásában

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatóban hívta fel a figyelmet arra, hogy 2020. július 1-jétől csak akkor lehet elszámolni az utazási költségtérítéshez szükséges számlákat, ha azon szerepel a munkáltató adószáma vagy a csoportazonosító száma, így akik a BKK jegyautomatáiból szoktak számlát kérni, azoknak most érdemes lehet új QR-kódot igényelniük.

TOVÁBB

Továbbra sem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni

A Kormány a veszélyhelyzeti kormányrendeletében 2020. március 1. és 2020. június 30. között felfüggesztette a turizmusfejlesztési hozzájárulási kötelezettséget. A veszélyhelyzet megszűnését követően a felfüggesztés 2020. december 31-ig meghosszabbításra került.

TOVÁBB

Változások a foglalkoztatás bértámogatásában

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás bértámogatásáról szóló kormányrendelet a veszélyhelyzet megszűnésével hatályon kívül helyezésre került. A bértámogatás azonban 2020. augusztus 31-ig még igényelhető, de néhány rendelkezést eltérően kell, illetve lehet alkalmazni.

TOVÁBB

Adatszolgáltatás és a számlázó programmal kiállított számla

2020. július 1. mérföldkő lesz az általános forgalmi adózásban. Ettől az időponttól jelentősen változnak a számlaadat-szolgáltatás szabályai. A határidő közeleg, de még számos kérdés merül fel mind a könyvelők, mind a vállalkozások részéről. Cikkünkben összefoglaltuk a számlázó programmal kiállított számlákra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség szabályait.

TOVÁBB

Új fejlesztés a NAV-tól: számlázás okostelefonról!

Már elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal saját fejlesztésű mobilapplikációja, amivel a számlák mobiltelefonon is kiállíthatók. Az alkalmazás letöltése és használata ingyenes, automatikusan teljesíti a kötelező adatszolgáltatást. Az új fejlesztéssel kiegészült Online Számlázó a legkényelmesebb és legtakarékosabb megoldás az Online Számla rendszerbe újonnan bekapcsolódó vállalkozások számára is.

TOVÁBB

Levonható-e a járványügyi védőeszköz áfája?

A koronavírus-járvány kibontakozása óta nagyon nagy menyiségben kerestek és szereztek be olyan, védőeszköznek számító termékeket, mint a kézfertőtlenítő, szájmaszk, gumikesztyű. A védőeszközök beszerzésére fordított összeg jelentős tétel is lehet, így az azzal kapcsolatban felmerült áfa levonhatósága, vagy az adólevonási jog gyakorolhatóságának hiánya bizony egyáltalán nem mellékes kérdés.

TOVÁBB

Dohánygyártmányok nyomon követése 2020. május 20-ától

A NAV közleményében hívja fel a figyelmet, hogy a mai naptól, vagyis 2020. május 20-ától egyedi azonosító kód nélküli cigaretta és fogyasztási dohány nem lehet forgalomban.

TOVÁBB

A koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő ingyenes juttatások adózási szempontú megítélése

A koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel számos adomány, felajánlás érkezik mind magánszemélyek, mind vállalkozások részéről rászoruló személyek, szervezetek részére. Kérdésként merült fel, hogy jelen esetben hogyan kell kezelni adózási szempontból ezeket az ingyenesen átadott termékeket, ingyenesen nyújtott szolgáltatásokat.

TOVÁBB

Gyorsabban utalja ki a NAV a visszaigényelt áfát

Újabb adóügyi könnyítést kapnak a járvány miatt nehezebb pénzügyi helyzetbe kerülő vállalkozások. Az adóhivatal segíti a cégeket azzal, hogy a visszajáró áfát rövidebb idő alatt utalja ki.

TOVÁBB

Megjelent a rendelet a legújabb, április 22-i adózási könnyítésekről

A Kormány az elmúlt napokban számos további adózási könnyítést ígért a vállalkozásoknak a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében. Mindenki türelmetlenül várta a bejelentett intézkedéseket, amelyek végre megjelentek a Magyar Közlöny 2020. április 21-i számában. Lássuk a legújabb adózási könnyítéseket!

TOVÁBB

Az elektronikus számlákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A koronavírus-járvány terjedésével összefüggésben egyre nagyobb igény merül fel a bizonylatok, így a számlák elektronikus továbbítására, befogadására. Ez a tájékoztató azok számára kíván segítséget nyújtani, akik ebben a helyzetben térnek át az elektronikus számlázásra, illetve ebben az időszakban fogadnak be először ilyen bizonylatokat.

TOVÁBB

A kiskereskedelmi tevékenység értelmezése az új különadó vonatkozásában

2020. május 1. napjától ismételten különadó terheli a kiskereskedelmi tevékenységet. Az adó mértéke alacsony, de az adóalap figyelembevételével jelentős összeget fog jelenteni az adóköteles tevékenységet végző személyeknél, szervezeteknél. Erre tekintettel különösen fontos az adóköteles tevékenység, vagyis a kiskereskedelmi tevékenység pontos meghatározása.

TOVÁBB

Menekülési lehetőségek a nem mentesített katás vállalkozóknak

A Kormány a koronavírus terjedése következtében kialakult veszélyhelyzetben adózási könnyítéseket vezetett be a kata szerint adózó, meghatározott tevékenységet folytató vállalkozások részére. Azonban nagyon sok olyan egyéni és társas vállalkozás maradt, akik nem tartoznak a mentesített vállalkozások közé, viszont – akár egyéni, akár gazdasági okokból – a bevételük jelentősen, akár nullára is lecsökkent. Lássuk, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak a nehézségek áthidalására.

TOVÁBB

Adózási könnyítések a veszélyeztetett ágazatokban

A 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 2020. március 24. napjától jelentős adó- és járulékfizetési könnyítéseket vezetett be a veszélyeztetett ágazatokban működő vállalkozások részére. Cikkünk mai napi hatállyal összefoglalja, hogy mely vállalkozások, milyen kedvezményeket érvényesíthetnek.

TOVÁBB

Magyarország megkapta a vám- és áfamentességet az egészségügyi védőfelszerelések behozatalára

Az Európai Bizottság 2020. április 3. napján megjelent határozata szerint a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel az ingyenesen szétosztott, külföldről behozott egészségügyi védőfelszerelések vám- és áfamentesek - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár.

TOVÁBB

Be kell-e jelenteni az adóhatóságnál, ha az adózó bezárja az üzletét a koronavírus miatt?

A koronavírus terjedése következtében számos üzlet kényszerült arra, hogy a kereskedelmi üzletét bezárja. Gyakori kérdésként merül fel, hogy be kell-e jelenteni az állami adóhatóságnál az üzlet bezárását?

TOVÁBB

Újabb tevékenységek kerültek be a kedvezményezetti körbe

A Kormány 2020. március 23-án kiadott rendeletében tételesen meghatározta azokat a tevékenységeket, amelyek jelentős adó- és járulékkedvezményre jogosítanak a márciustól júniusig terjedő időszakban. A Kormány 2020. március 26-án további tevékenységekre terjesztette ki kedvezményeket.

TOVÁBB

Elhalasztja a NAV a kötelező átállást az 2.0-ás XSD verzióra

A NAV 2020. április 1-jétől nem szünteti meg az Online Számla rendszer 1.1 XSD verziójának támogatását és nem teszi kötelezővé a 2.0 XSD alkalmazását.

TOVÁBB

A legújabb gazdaságvédelmi intézkedések

A Kormány 2020. március 23-án újabb gazdaságvédelmi intézkedésekről döntött, amelyekkel igyekszik tovább enyhíteni a koronavírus járvány mindenkire kiható következményeit. Cikkünk ezeket az intézkedéseket ismerteti.

TOVÁBB

Az online pénztárgépek éves felülvizsgálata a veszélyhelyzet ideje alatt

A koronavírus-járványra tekintettel a NAV csak abban az esetben javasolja a veszélyhelyzet időszaka alatt az online pénztárgépek esedékessé váló éves felülvizsgálatának elvégzését, ha az közvetlen személyes érintkezés nélkül, vagy annak minimalizálásával megoldható.

TOVÁBB

A módosító számla adatszolgáltatási problémái

Jellemző probléma számos esetben a módosító számlák kezelése, illetve egyáltalán a módosító számla pontos fogalmának meghatározása. A vállalkozások nem mindig ismerik fel, hogy módosító számlát állítanak ki, így alapszámlaként kerülnek rögzítésre az adóhivatali adatszolgáltató rendszerben. Ennek több oka is lehet.

TOVÁBB

Hamarosan letölthetők a NAV rendszeréből az online pénztárgépek naplóállományai

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal új online szolgáltatást indít, amivel gép-gép kapcsolaton keresztül elérhetővé teszi az online pénztárgépekből beérkezett adatokat az adózó számára.

TOVÁBB

Elindult az Azonnali Fizetési Rendszer

2020. március 2-án Magyarországon is elindult az Azonnali Fizetési Rendszer, más néven AFR. Az új rendszerben jelentősen felgyorsulnak – gyakorlatilag azonnal teljesülnek – egyes belföldi forintátutalások, és a tranzakciók kezdeményezése is jóval egyszerűbbé válik. Ez a NAV részére teljesítendő utalásokban is könnyebbséget jelent.

TOVÁBB

Nincs változás a BREXIT miatt az ELEKÁFA és a MOSS eljárásokban

Az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, de a teljes elválásig még egy átmeneti időszak következik. Ebben az átmeneti időszakban egyelőre változatlanul működik az ELEKÁFA és a MOSS rendszer. Az adóhatósági tájékoztató erre hívta fel a figyelmet.

TOVÁBB

Kötelező-e a pénztárgépet évente felülvizsgáltatni?

A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező. Az éves felülvizsgálat a forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint a szervizes helyszíni vizsgálatból áll. De mikor kell a felülvizsgálatot elvégeztetni?

TOVÁBB

Késik a bejelentés módosításának lehetősége az EKAER szám lezárását követően

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2020. január 1-jétől hatályos, új rendelkezése lehetőséget biztosít a közúti ellenőrzés során feltárt hiányosságok utólagos módosítására az EKAER online felületén keresztül.

TOVÁBB

Eva alanyiság megszűnéséhez kapcsolódó bejelentési kötelezettség

2020. január 1-je óta áfa alanynak minősülnek azok, akik 2019. december 31-éig az azóta megszűnt egyszerűsített vállalkozói adó (eva) formájában teljesítették adókötelezettségeiket. Ez azzal jár, hogy az általános forgalmi adó alanyaként kötelesek bejelentést tenni az adóhatóságnál. De milyen következménnyel jár a bejelentés elmulasztása?

TOVÁBB

Azonnali ügylet útján történő beszerzés kockázatai

Amikor az adózó adólevonási jog gyakorol, akkor mindenképpen felvállalja azt a kockázatot, hogy az adóhatóság egy adóellenőrzés során az adólevonási jogot jogsértőnek minősíti. Egyes ügyletekhez, ügylettípusokhoz kapcsolódóan ennek kockázata az ügylet jellegéből, körülményeiből adódóan az „átlagos” mértéket feltétlenül meghaladja.

TOVÁBB

Az áfabevallások M lapjainak benyújtása során tapasztalt leggyakoribb hibák

Az áfa bevallások ellenőrzésre történő kiválasztásának egyik jellemző oka az, amikor a NAV eltérést tapasztal a befogadott számlákról a bevallás részeként benyújtott ’65M-es lapok (Összesítő jelentés) és a számlakibocsátók online számlaadat-szolgáltatása között. A NAV tájékoztatóban hívta fel az adózók figyelmét a jellemzően előforduló hibákra.

TOVÁBB

A turizmusfejlesztési hozzájárulás és az előleg

Ahogyan arról már beszámoltunk, a nyári adócsomag a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfa mértékét 2020-tól 18 százalékról 5 százalékra csökkentette, ugyanakkor – az étkezőhelyi vendéglátásban nyújtott egyes szolgáltatásokhoz hasonlóan – turizmusfejlesztési hozzájárulást állapított meg. Ezúttal arra a kérdésre keressük a választ, hogy a hozzájárulás-köteles szolgáltatáshoz kapcsolódóan átvett, jóváírt előleg után keletkezik-e hozzájárulás-fizetési kötelezettség?

TOVÁBB

Döntött a Kúria a borravaló kezeléséről és a pénztárgép egyenlegéről

A Kúria 2019. november 18. napján tájékoztatót tett közzé a Kfv.I.35.512/2019. számú ügyben hozott határozatáról, mely szerint nem alapozza meg a pénztárban található pénzkészletnek a pénztárgép egyenlegétől való, a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 49/A. § (2) bekezdésében megengedett eltérését a borravaló kezelésének esetleges nehézsége.

TOVÁBB

Alanyi mentes adózó és a turizmusfejlesztési hozzájárulás

A kereskedelmi szálláshely szolgáltatás áfa mértéke 2020. január 1-jétől 18 százalékról 5 százalékra csökken. Ugyanakkor ezen szolgáltatásokat ezen időponttól turizmusfejlesztési hozzájárulás fogja terhelni.

TOVÁBB

Az Online Számla rendszer aktuális változásai

2018. július 1-jén bevezetésre került az Online Számla adatszolgáltatási rendszer, mely időpont óta 2019. augusztus végén jelent meg a 2.0-ás verzió, amely lényeges változásokat tartalmaz. Az adatszolgáltatásnak lényegében módosul az adatstruktúrája, mely számlázó programtól függően jelent közepes vagy nagyobb feladatot a fejlesztők részére. Az új struktúra nem azt jelenti, hogy a teljes fejlesztést újra szükséges kezdeni, hanem – néhány kivételtől eltekintve – ugyanazoknak az adatoknak egy új adatszerkezetet szükséges alkotni.

TOVÁBB

Csökkenthető lesz utólagosan az áfa alap behajthatatlan követelés esetén

Az új szabályok 2020. január 1-jétől hatályosak, de az átmeneti rendelkezések szerint behajthatatlan követelés jogcímen való adóalap csökkentés akkor is alkalmazható, ha a behajthatatlan követelés alapjaként szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítési időpontja 2015. december 31. napját követő időpontra esik és 2020. január 1. napját megelőzi.

TOVÁBB

Év végéig vonható le önellenőrzés nélkül a 2018-as áfa

Az általános forgalmi adóról szóló törvényben 2016. január 1-jén egy jelentős módosítás lépett hatályba az előzetesen felszámított adó levonhatóságát illetően. Ez a módosítás egy régóta alkalmazott adóbevallási gyakorlatot változtatott meg, amelyre az év vége közeledtével érdemes felhívni a figyelmet.

TOVÁBB

A Kúria a fordított adózás szabályait értelmezte

A Kúria a 2019. szeptember 19-én meghozott ítéletében kimondta, hogy fordított adózás hatálya alá az iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatások közül azok tartoznak, amelyek által más adóalany részére munkaerőt kölcsönöz, munkaerőt rendel ki, személyzetet biztosít, vagy ezekhez hasonló szolgáltatást nyújt.

TOVÁBB

A különleges jogállású mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany bizonylatolási kötelezettsége

A mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén attól függően kell a bizonylat kiállítási kötelezettségnek eleget tenni, hogy ki a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője.

TOVÁBB

2020-tól csökken a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfája, de mégis nő a közterhe

A nyári adócsomag a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás áfa mértékét 18 százalékról 5 százalékra csökkentette, melyet 2020. január 1-jétől lehet alkalmazni. Ugyanakkor ezen szolgáltatásokat ezen időponttól turizmusfejlesztési hozzájárulás fogja terhelni.

TOVÁBB

A pénzforgalmi elszámolás gyakorlata az ellenérték részletekben történő megfizetése esetén

A pénzforgalmi elszámolás szabályait speciális módon kell alkalmazni abban az esetben, ha az ellenérték megfizetése részletekben történik. Cikkünk összefoglalja, hogy mennyiben módosítja az adófizetési kötelezettséget és az adólevonási jogot a részletekben történő fizetés pénzforgalmi elszámolás alkalmazása esetén.

TOVÁBB

A NAV kiegészítette korábbi tájékoztatását a személygépkocsik bérbevételét terhelő áfa levonhatósága tekintetében

A NAV 2019. április 15-én tájékoztatót adott ki a gazdasági és magáncélra egyaránt használt személygépkocsi bérbevételét terhelő előzetesen felszámított áfa kezelésére vonatkozó, 2019. január 1-jétől hatályba lépő szabályokkal kapcsolatban. A tájékoztató változatlanul irányadó, de az adóhatóság az egyértelmű jogalkalmazás érdekében most egy kiegészítést tett közzé.

TOVÁBB

A végrehajtási eljárás során történő értékesítés

Az Áfa tv. alapján a termék értékesítésére, szolgáltatás nyújtására nincs befolyással, ha az árverés útján történik. Azonban az adókötelezettség teljesítésének szabályait meghatározza az adós, illetve az árverési vevő adójogi státusza.

TOVÁBB

Számlák pótlása

A belföldi adóalany által áthárított áfa levonásának tárgyi feltétele, hogy az adóalany személyes rendelkezésére álljon a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számla. Amennyiben az adózó az áfa bevallásában belföldi adóalany által áthárított adót helyezett levonásba, akkor az adómegállapításhoz való jog elévüléséig a nevére szóló, az ügylet teljesítését tanúsító számlát meg kell őriznie.

TOVÁBB

A teljesítés időpontja, ha nem határozható meg előre a fizetési határidő

Az időszakonkénti elszámolásban megállapodó vállalkozások gyakran állapítják meg a fizetési határidőt oly módon, hogy annak számítása valamely esemény beálltától kezdődik. Ennek következtében a számla kiállításakor az esedékesség időpontja „csupán” megközelítőleg határozható meg.

TOVÁBB

Bérelt ingatlanon végzett értéknövelő beruházás

Számos vállalkozás székhelye, telephelye bérelt ingatlanban található. Nem ritka eset, hogy a vállalkozás bérleményében a bérleti megállapodás alapján értéknövelő felújítási, átalakítási, korszerűsítési munkákat végez(tet) el akár a bérbeadó, akár a bérlő.

TOVÁBB

Termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatások adómentessége

2019. augusztus 23-ától új szabályozás vonatkozik a termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatásokra is. E módosítás kapcsán az adóhatóság figyelemfelhívó tájékoztatást tett közzé.

TOVÁBB

Adóalapot képez-e az önkormányzati támogatás?

Az Áfa tv. alkalmazása során gyakran vitatott kérdés, hogy egy támogatás mikor minősül árat közvetlenül befolyásoló támogatásnak. E kérdésre adott választ a Kúria.

TOVÁBB

A módosító számla kiállításának gyakorlati kérdései

A módosító számla kiállításának gyakorlati kérdései

TOVÁBB

Módosult a 84 százalékos szabály a személyi jövedelemadózásban

Minden gazdálkodó számára ismert, hogy 2019. július 1-jétől 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke. A tapasztalatok szerint azonban már kevésbé terjedt el annak a híre, hogy az adó csökkentésével együtt módosult a személyi jövedelemadózásban a 84 százalékos szabály. Rövid cikkünk e változásra hívja fel a figyelmet.

TOVÁBB

Elektronikus számlázás közbeszerzéseknél

Az elektronikus számlázás elterjedésének segítésére, motiválására számos tagállami példa létezik. Néhány tagállamban a közbeszerzések esetében került előírásra kötelező jelleggel az elektronikus számlázás. Ezekben a tagállamokban a közbeszerzési eljárások során alkalmazandó kötelező elektronikus számlázás magával vonta más ügyleteknél is az elektronikus számla alkalmazását.

TOVÁBB

A 1908-as bevallás frissítése, a bevallások kezelése a szociális hozzájárulási adókedvezményekkel kapcsolatosan

Mi a különbség a 8.0-ás és a 9.0-ás verzió között?

TOVÁBB

Már ötvenmillió online számlát küldtek be az adóhivatalhoz

Már több mint 50 millió számla adatait küldték be a vállalkozók a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) 13 hónap alatt - közölte a Pénzügyminisztérium (PM) adóügyekért felelős államtitkára az MTI-vel.

TOVÁBB

Adócsomag 2020: több ponton változik a társasági adó és a helyi iparűzési adó szabályozása

Ahogy már beszámoltunk róla, az Országgyűlés 2019. július 12-én fogadta el a 2020-as adóévre vonatkozó első törvénycsomagot. A két módosító törvényt július 23-án, a 2019/128. számú Magyar Közlönyben hirdették ki. Cikkünkben most a társasági adó, a helyi iparűzési adó, valamint a reklámadó tekintetében érvénybe lépő módosításokat részletezzük.

TOVÁBB

Fontos változások a jövő évi költségvetést megalapozó „salátatörvényben”!

Kihirdették a 2020. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvényt, mely több fontos – az alábbiakban csak érintett - módosító rendelkezést tartalmaz.

TOVÁBB

Az ingatlan bérlője által fizetett óvadék a forgalmi adózásban

A polgári jog szabályai szerint, ha valamely kötelezettség biztosítására óvadékot nyújtanak, a jogosult a szerződés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén követelését az óvadék összegéből közvetlenül kielégítheti. Továbbá az óvadékot csak a kielégítés céljára szabad felhasználni, ezzel ellentétes megállapodás semmis. Az óvadék visszajár, ha az alapjául szolgáló szerződés megszűnt, illetőleg a szavatossági vagy jótállási idő eltelt anélkül, hogy az óvadékból való kielégítésre jogalap nyílt volna.

TOVÁBB

Elfogadták a 2020-as költségvetést, megszavazták a jövő évi adócsomagot

A képviselők 127 igen szavazattal, 58 nem ellenében hagyták jóvá az indítványt, amelyben a kormány 4 százalékos gazdasági növekedéssel, 1 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal, a GDP-arányos államadósság további, év végére 67 százalékra mérséklődésével, valamint 2,8 százalékos inflációval tervez.

TOVÁBB

Számlaadatexport funkcióval bővült az online számla rendszer

Új funkcióval, a számlaadatexporttal bővült június közepétől az online számla rendszer: a már jelentett kimenő és bejövő számlák adatait három nyelven, Excel-formátumban (xlsx) le lehet tölteni és menteni - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

TOVÁBB

Generálkivitelező által történő teljesítések gyakorlati kérdései az általános forgalmi adózásban

Az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 10. § d) pontja alapján termékértékesítésnek minősül az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak, még abban az esetben is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre.

TOVÁBB

Július 1-jétől csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke

Az Országgyűlés a 2019. június 12-i ülésnapján elfogadta a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényt, mely a Magyar Közlöny 105. számában 2019. június 24. napján kihirdetésre került.

TOVÁBB

Az Áfa tv. 87. §-ában biztosított adómentesség alkalmazhatósága

Írásunkban az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 87. §-a szerinti adómentes termékek értékesítését vizsgáljuk.

TOVÁBB

2019. július 1. fontos dátum az Áfa törvény alkalmazásában: átállás a 2018. január elsején érvényes besorolási rendre

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy az adótörvények alkalmazásában – néhány kivétellel – a vámtarifaszámokra és TESZOR számokra hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások tekintetében mely állapot szerinti besorolást kell irányadónak tekinteni (állapotrögzítő).

TOVÁBB

A NAV nyilvánosságra hozta a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók adatait

A NAV honlapján folyamatosan közzé teszi azoknak az adózóknak a listáját, akikről megállapítást nyert, hogy nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek valamint nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkeznek. Nézze meg a listát most!

TOVÁBB

Januárban lép életbe a négygyermekes anyák szja-mentessége

Jövő januárban életbe lép a négy- vagy többgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége - mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

TOVÁBB

A továbbértékesítési célból beszerzett ingatlanhoz kapcsolódó áfa levonása

Ingatlanforgalmazással foglalkozó vállalkozás számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy a továbbértékesítésre beszerzett ingatlanhoz kapcsolódóan felmerült előzetesen felszámított áfát levonhatja-e, vagy sem.

TOVÁBB

Az online számláknál június 4-től kötelező az új formátum alkalmazása

Június 4-től kötelezővé válik az online számlák adatszolgáltatásában az új verzió alkalmazása, miután véget ér a január óta tartó tesztelési időszak - figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

TOVÁBB

Nébih: május 31-ig kell elkészíteni a 2019. évi élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevallást

Május 31-ig készíthetik el az élelmiszerlánc szereplői, többek között az állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozók, élelmiszer előállítók és forgalmazók, valamint a közétkeztetők az élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevallásukat, az ehhez szükséges elektronikus felület a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapjának Ügyfélprofil menüpontjában érhető el.

TOVÁBB

Már csak 7 nap van hátra a társaságiadó-bevallásig!

A vállalkozásoknak május 31-éig kell benyújtaniuk a társaságiadó-bevallást és gondoskodniuk a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus üzenetben hívta fel a tavalyi mulasztók, késve teljesítők figyelmét a határidőre.

TOVÁBB

Elektronikus számla kibocsátása, befogadása

A hatályos szabályozás szerint elektronikus számlakibocsátásra csak akkor van lehetőség, ha ahhoz a számla befogadója hozzájárul. A hozzájárulás történhet írásos formában, de ráutaló magatartással is, kivéve az EDI rendszerben történő számla, illetve bizonylat kibocsátását, mert ehhez az áfatörvény megköveteli a meghatározott adattartalmú írásos szerződést.

TOVÁBB

Komoly változások az online számla rendszerében

A 2018. július 1-jén bevezetésre került online számla adatszolgáltatási rendszer épphogy elmúlt fél éves, máris változtatásokról, új funkciókról beszél az adóhivatal. Ez nem azt jelenti, hogy minden szoftverfejlesztő kezdheti az egész fejlesztést, vagy nagyon lényegi változások következnének be. A változások egy informatikai rendszer velejárói, mely változások egyik fele növeli a rendszer minőségét, a másik fele pedig a felhasználók számára jelent könnyebbségeket. A cikk ezekről a változásokról kíván képet adni, határozottan nem informatikai megközelítésből.

TOVÁBB

Egyszerűsödött a nemleges nyilatkozattétel lehetősége

A nemleges nyilatkozat tételéhez már elég lesz a számlának nem számító bizonylat is.

TOVÁBB

Szűkült a fordított adózás esetköre a munkaerő kölcsönzésben

2021. január 1-jétől csak bizonyos esetekben adózik fordítottan a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, illetve rendelkezésre bocsátása és ettől az időponttól az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek szolgáltatásnyújtására sem alkalmazható a fordított adózás.

TOVÁBB

Pontosították az adatszolgáltatási kötelezettség szabályait

A pénzügyi salátatörvény pontosította a számlabefogadók által befogadott számlákat érintő, 2018. július 1-jétől teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség szabályait.

TOVÁBB

Bármikor választható a pénzforgalmi elszámolás

Korábban csak a naptári év végén, idén januártól azonban bármikor választható a pénzforgalmi elszámolás.

TOVÁBB

A feltételes adóbírság kedvezményének gyakorlati kérdései

Cikkünkből megismerheti a feltételes adóbírság kedvezményének szabályait, valamint azokat a bevezetés óta a gyakorlatban felmerült kérdéseket és az azokra adott adóhatósági állásfoglalásokat, amelyeknek az ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a kedvezmény jogszerűen érvényesíthető legyen.

TOVÁBB

Az alanyi adómentességre történő áttérés következményei

Az EU elfogadta, hogy Magyarországon 12 millió forint legyen az alanyi adómentesség felső határa, ezáltal már csak az országgyűlési képviselőkön múlik, hogy 2019. január 1-jétől sor kerül-e az értékhatár emelésére. Amennyiben ez a változás valóban bekövetkezik, akkor várhatóan számos olyan mikro- és kisvállalkozás fogja választani 2019. január 1-jétől az alanyi adómentességet, akik (amelyek) 2018-ban még az áfa-körbe tartoztak.

TOVÁBB

Alapítvány adózása és tevékenysége

Ügyfelünk kérdése egy alapítványra vonatkozik, amely az Áfa törvény 85. §-a alá tartozó tevékenységet végez. Mi történik akkor, ha olyan tevékenységet is végez, amelyik nem tartozik a tevékenységi körébe és a tevékenység nem sorolható be a 85. § alá, de az alapítvány az alanyi mentesség értékhatárát ezzel a bevétellel sem lépi át?

TOVÁBB

Áfa-ellenőrzés és fordított adózás az építőiparban

Az adóhatósági ellenőrzések leggyakrabban az általános forgalmi adóval kapcsolatos adókötelezettségek teljesítését vizsgálják, különös tekintettel arra, hogy az adózók egy része a gyakoriságnak megfelelő adóbevallás benyújtásakor nem adófizetési kötelezettséget, hanem adóvisszaigénylési jogosultságot állapít meg. Az ezen körbe tartozó adózók egy jelentős része építőipari vállalkozás. Cikkünkben azokat a legfontosabb szabályokat tekintjük át, amelyeket az építőipari vállalkozásoknál egy esetleges ellenőrzés során az adóhatóság vizsgálat alá von.

TOVÁBB

Közvetítői szolgáltatás az áfa rendszerében

Mint ismeretes, az Áfatörvény 120. §-a értelmében adóköteles tevékenység a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás. Gyakorta előfordul gazdasági eseményként az is, hogy nem saját termék vagy saját szolgáltatás kerül értékesítésre. Termékek esetén elsősorban az áruk értékesítéseként jelenik meg a gazdasági esemény, amikor a vállalkozás valamilyen idegen, azaz külső forrásból beszerzett áruféleséget értékesít tovább a végfelhasználónak.

TOVÁBB

Online-számlázás: július 31-ig még nem büntet a NAV

Július 1-től minden olyan számlát lát az adóhivatal, amelynek az áfa-értéke eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. A jogkövető, az átállásban partnerként közreműködő vállalkozásokat azonban nem éri joghátrány, ha az általuk használt számlázó-program esetleg még nem képes az online adatszolgáltatásra - mondta Varga Mihály.

TOVÁBB

Az adótanácsadók egyszerűsítenék a hipa-bevallást és csökkentenék a társaságiadó-bevallás adattartalmát

Az Adótanácsadók Egyesülete szerint nem csökkent az évzáráshoz kapcsolódó adminisztrációs terhelés, Zara László, az egyesület elnöke szerint megoldás lehet, ha legalább a mikrovállalkozásoknál egyszerűsítik és egységesítik a hipa-bevallást, a társaságiadó-bevallást pedig a társasági adóról szóló törvényben előírt adatokra korlátozzák.

TOVÁBB

A csoportos adóalanyiság, avagy az áfa fizetés optimalizálásának egy lehetséges példája

A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek esetében az általános forgalmi adó megfizetésének optimalizálására nyújt lehetőséget a csoportos adóalanyiság intézménye, amely számos előnnyel jár, mégis kevesen választják az adókötelezettség teljesítésének ezt a lehetőségét. Cikkünkben ismertetjük a csoportos adóalanyiság lényegét és működésének technikai szabályait, majd egy egyszerű példával szemléltetve bemutatjuk, hogy miért is érdemes megfontolni a csoportos adóalanyiság választását.

TOVÁBB

A pénztárgépek után július 1-től az ital-automaták forgalmára is rálát a NAV

Az italautomatát üzemeltető vállalkozásoknak még több mint három hónapjuk van az ún. automata felügyeleti egység beszereltetésére, amelynek segítségével nemcsak az adóhivatal lát rá a forgalmi adatokra, hanem az üzemeltető is pontosan nyomon tudja követni a bevételeket és a készletfogyást. Azért, hogy ütemezetten történjék a beszerelés, a Magyar Postánál lehet időpontot foglalni.

TOVÁBB

A fuvarozási szolgáltatás teljesítési időpontja

Olvasónk szakértőnkhöz fordult, és segítséget kért annak megállapítása céljából, hogy mit vegyenek figyelembe a fuvarozási szolgáltatás teljesítési időpontjaként? A felrakodás időpontját vagy a lerakodás időpontját?

TOVÁBB

Korábbi időszaki számla módosítása kata hatálya alá történő bejelentkezés után

Egyik olvasónk szakértőnk tanácsát kérte, tekintettel arra, hogy társaságuk az eva hatálya alól átjelentkezett a kata hatálya alá, de az átjelentkezést követően szükségessé vált egy, az eva hatálya alatt kiállított számla módosítása.

TOVÁBB

„Egyenes” és „fordított” adózás alá tartozó tételek feltüntetése a számlán

Előfordulhat, hogy az adózó egy ügylet keretében „egyenes” és „fordított” adózás alá tartozó ügyletet is teljesít. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a NAV tájékoztatójából megtudhatja, hogy miként lehet eleget tenni ilyen esetben a bizonylatolási kötelezettségnek.

TOVÁBB

Mikor szabályszerű a devizás számla?

A gazdasági életben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a felek a közöttük létrejött ügylet ellenértékét devizában állapítják meg. Ilyen esetben az ügyletről ún. devizás számlát kell kiállítani, melyre vonatkozóan az Áfa tv. külön rendelkezést tartalmaz.

TOVÁBB

2018-tól turizmusfejlesztési hozzájárulás terheli az 5 százalékos áfával terhelt vendéglátóipari szolgáltatásokat

Az étkezőhelyi vendéglátásban nyújtott egyes szolgáltatások áfa mértéke 2018. január 1-jétől 18 százalékról 5 százalékra csökkent. Ezzel egyidejűleg ezen szolgáltatások tekintetében bevezetésre került a turizmusfejlesztési hozzájárulás. Cikkünk áttekintést ad arról, hogy mely szolgáltatásokhoz kapcsolódik a kedvezményes, 5 százalékos áfa mérték és a 2018. január 1-jétől fizetendő turizmusfejlesztési hozzájárulás.

TOVÁBB

Mikor kell a számlán feltüntetni a fizetési határidőt?

Gyakori kérdésként merül fel, hogy a számlán, egyszerűsített adattartalmú számlán fel kell-e tüntetni a fizetési határidőt. Szakértőnk ebben a kérdésben segít eligazodni.

TOVÁBB

Helyesbítéskor vissza kell-e kérni az eredeti számlapéldányt?

A gazdálkodó szervezetek közötti kapcsolatok során gyakran előfordul, hogy a vevő részére küldött számlát helyesbíteni, sztornírozni kell. Gyakori kérdés, hogy a számla helyesbítése esetén vissza kell-e kérni a vevőtől a helyesbítésre, sztornírozásra kerülő számlapéldányt? Cikkünk erre a kérdésre ad választ.

TOVÁBB

Mikor kell az előleget figyelembe venni az alanyi adómentességre jogosító értékhatár számításakor?

Az alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany által belföldön teljesített ügyletek ellenértéke sem a tárgyévet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgyévben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 8 millió forintos értékhatárt. Gyakori kérdésként merül fel, hogy amennyiben az adóalany a teljesítésre tekintettel előleget kap, akkor azt milyen időpontban kell figyelembe venni?

TOVÁBB

Ajándék IFRS felkészítő képzés- legyen a számviteli elitklub tagja!

Magyarország legjobb könyvelő szakemberei közé tartozik? NE érje be ennyivel, legyen 130 ország könyvelésében profi! Végezze el IFRS ingyenes online felkészítő képzésünket most és legyen Ön is a számviteli elitklub tagja!

TOVÁBB

A számlabefogadó kezesi felelőssége

A számlabefogadó kezesi felelőssége az adófizetési kötelezettség speciális esete. Cikkünkben gyakorlati példával szemléltetve ismertetjük az általános forgalmi adózásban a számlabefogadó kezesi felelősségének szabályait.

TOVÁBB

Az Európai Bíróság legújabb döntése az adóbírság arányos kiszabásáról

Az Európai Bíróság 2017. április 26-án döntést hozott egy újabb magyar vonatkozású ügyben, amely a jövőben megváltoztathatja az általános forgalmi adót érintő adóellenőrzések során a kiszabható adóbírság mértékének meghatározását. Cikkünkben a magyar bíróság által az ügyben feltett egyik kérdésre adott választ ismertetjük, tekintettel arra, hogy a döntés olyan kérdésben mutatja meg az Európai Bíróság álláspontját, amely számtalan adóhatósági ellenőrzés során vita tárgyát képezte az adózók és az adóhatóság között.

TOVÁBB

Az adólevonási jog érvényesíthetősége a Kúria gyakorlatában, ha a piaci árnál nagyobb az ellenérték

Az általános forgalmi adózásban elkerülhetetlen, hogy nagy összegű általános forgalmi adó levonása esetén az adóhatóság vizsgálat alá vonja az adózót, és hatósági ellenőrzés keretében alaposan megvizsgálja a számla hitelességét. Ennek keretében az adóhatóság alapvetően azt vizsgálja, hogy a számlában foglalt ügylet megvalósult-e, ha igen, akkor annak teljesítése a számla kibocsátójához köthető-e, valamint a számla befogadója az ügylet igénybe vevőjének tekinthető-e.

TOVÁBB

Az ÁFA levonhatósága és a számla alaki hibája az EU bíróságának döntésében

A nemzeti adóhatóságok a hozzáadott-értékadó ellenőrzése során leggyakrabban az adó levonhatóságát kifogásolják. Ennek oka, hogy az adólevonási jog gyakorlásához több uniós és nemzeti jogi normában szabályozott tartalmi és formai feltételnek kell teljesülnie, melyek közül, ha bármelyik sérelmet szenved, akkor az adóhatóság az adólevonási jog gyakorlását megvonja az adózótól. Ez a megvonás sok esetben komoly anyagi hátrányt okoz az adólevonási joggal élni kívánó adóalanyok számára, így az adózók minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vesznek, hogy adólevonási joguknak érvényt szerezzenek. Ennek következtében gyakran kerülnek ilyen esetek az Európai Unió Bírósága elé, ahol a jogi normák életszerűbb értelmezésével az adózói álláspont gyakran elfogadást nyer. Ezt igazolja az alábbi jogeset is, melynek során olyan döntés született, amely irányadó lehet sok más hasonló esetben.

TOVÁBB

Nem elég kiadni, át is kell adni - a nyugtaadási kötelezettség

A nyugtaadási kötelezettség ellenőrzése az adóellenőrök legkedveltebb tevékenységei közé tartozik. A kötelezettség több szempontból is elővigyázatosságot igényel. A nyugták előállítása és kitöltése a gyakorlatban önmagában is nehézségeket okozhat, különösen akkor, ha az eladónak nem áll rendelkezésére pénztárgép. Roppant kellemetlen tud lenni az is, ha az egyébként jóhiszemű, bevételt elkönyvelő, majd nyugtát kiadó kereskedőt bírságolják meg.

TOVÁBB

Ki a felelős, ha a számlázó program nem rendelkezik AEA funkcióval?

A számlázó programoknak 2016. január 1-jétől rendelkezniük kell az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkcióval. Amennyiben a számlázó program nem rendelkezik ezzel a funkcióval, akkor annak adójogi következményei vannak. Ilyenkor a fő kérdés, hogy ki a felelős a funkció hiányáért? A program fejlesztője vagy a felhasználó?

TOVÁBB

Hibás-e a számla a VTSZ vagy az SZJ szám hiányában?

Az Áfa tv. a számlakibocsátásra kötelezett adóalany választására bízza, hogy az általa kibocsátott számlán feltünteti-e termékértékesítés esetén a vámtarifaszámot, illetve szolgáltatásnyújtás esetén a Szolgáltatások Jegyzéke szerint besorolást. Ennek megfelelően nem tekinthető az Áfa tv. alkalmazásában hibásnak, hiányosnak a kibocsátott számla, ha azon vámtarifaszám, illetve SZJ szám nem szerepel. Ilyen számla esetén az adóhatóság egy esetleges ellenőrzés során nem vonhatja el az adólevonási jogot, még abban az esetben sem, ha a számla olyan termék értékesítéséről vagy szolgáltatás nyújtásáról került kibocsátásra, amelyhez kapcsolódóan az Áfa tv. vámtarifaszámra vagy SZJ számra történő hivatkozást tartalmaz.  

TOVÁBB

Éttermi szolgáltatások áfakulcsának útvesztője- szakértőnk válaszol!

Cégünk a Menedzser Praxis Kft. prémium tanácsadási szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, szakértőink telefonon valamint írásban válaszolnak ügyfeleink szakmai kérdéseire.

TOVÁBB

A vendéglátó áfa alkalmazásának használatához ezekre kell figyelni

Január 1. óta egyes vendéglátó szolgáltatásokra 18 százalékos kedvezményes áfakulcsot lehet alkalmazni. Ehhez egyidejűleg több feltételnek kell megfelelni: szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia, az ügyletnek az éttermi szolgáltatás kategóriába kell tartoznia, és csak ételre, illetve helyben készített, nem alkoholtartalmú italra érvényesíthető - derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján található útmutatóból.   

TOVÁBB

Mikor kell az EKÁER-szám?

Egy társaság nagy értékű gépet vásárol az unióból saját felhasználásra tárgyi eszköznek. Fuvarozó cég kamionjával hozatja be Magyarországra a gépet. Ez esetben kell-e a cégnek EKÁER-számot igényelni? Ügyfelünk kérdésére Leipán Tibor adószakértőnk válaszolt.

TOVÁBB

Számla kibocsátása miatt fizetendő adó

Az áfatörvény 147. § (1) bekezdése szerint a jogszabály egyéb rendelkezéseitől függetlenül adófizetésre kötelezett az, aki (amely) számlán áthárított adót, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékértéket tüntet fel.

TOVÁBB

NAV: nyáron is a számla- és nyugtaadás elmaradása a leggyakoribb probléma

A nyári ellenőrzések során is a számla- és nyugtaadás elmaradása a leggyakoribb probléma, pedig nem éri meg kockáztatni, a bírság felső határa egymillió forint is lehet – mondta Kiss Péter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adószakmai szóvivője.

TOVÁBB

Mire figyeljünk az elektronikus számla sorszámozásakor?

Az ügyviteli rendszerek megjelenésével és elterjedésével, valamint az önálló számlázó programok könnyű elérhetőségével a számlakiállítás alapvető technikája is megváltozott. A számlázás során a legfontosabb elemekké a gyorsaság, az egyszerűség, a könnyű átláthatóság és könnyű rögzíthetőség váltak.

TOVÁBB

Termék felhasználása nem vállalkozási cél érdekében

A gazdasági életben az ügyletek jellemzően ellenérték fejében teljesülnek, de ingyenes (ellenérték nélküli) ügyletek is előfordulnak.

TOVÁBB

Hogyan faragjunk az áfából?

Míg az állami költségvetés egyik legfontosabb bevételi forrása az általános forgalmi adó, az adófizetői oldalon éppen ennek finanszírozása okozza a legtöbb problémát.Vegyünk sorra néhány olyan jogszerű adótervezési technikát, amellyel a vállalkozások csökkenthetik – adott esetben akár nullázhatják is – áfafizetési kötelezettségüket.

TOVÁBB

Mikor kell a cégautó eladás és vásárlás esetén áfát fizetni?

Az autókereskedők gyakran számolják be a használt autó árát az új autó vásárlásakor. De mi a helyzet akkor, ha a beszámíttatni kívánt autó cégautó? Hogy kell kitölteni számlát, milyen áfatartalommal, ha a korábbi vételkor a vevő kifizette az áfát?

TOVÁBB

Alvállalkozói szolgáltatás áfája külföldön teljesített szolgálat esetén

Hol kell fizetni az áfát, egyáltalán kell-e, ha egy cég olyan alvállalkozót bíz meg, amely külföldön végzi a munkát?

TOVÁBB

Elektronikus piactereken keresztül értékesített elektronikus szolgáltatások áfakezelése

A nem adóalany részére nyújtott távközlési, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítési helyet az igénybe vevő letelepedése határozza meg, tehát az áfát az ő letelepedése szerinti államban kell megfizetni.

TOVÁBB

Az áfafizetési kötelezettség keletkezése

Áfafizetési kötelezettség alapvetően akkor keletkezik, amikor az adóztatás alá eső ügylet megvalósul, vagyis megtörténik a teljesítés. De akkor is keletkezik, ha semmiféle teljesítésre nem került sor, csak az eladó kiállította a számlát.

TOVÁBB

A részletvételes termékértékesítés misztériumai

Mikor kell áfát fizetni részletfizetés esetén? Az első vagy az utolsó részletkor? Nos, a szabályokat alább olvashatják.

TOVÁBB

Nem célszerű nullás áfát bevallani

Az általános forgalmi adó tekintetében a fizetendő adó beszerzésekre jutó adóval való csökkentése korántsem magától értetődő. Ha egy vállalkozás nullákat közöl erről, akkor az adóhatóság a nullát tekinti érvényes adatnak, hiába nyújtanak be önellenőrzést.

TOVÁBB
Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról