ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 804 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

2018-tól turizmusfejlesztési hozzájárulás terheli az 5 százalékos áfával terhelt vendéglátóipari szolgáltatásokat

2018-02-08

Az étkezőhelyi vendéglátásban nyújtott egyes szolgáltatások áfa mértéke 2018. január 1-jétől 18 százalékról 5 százalékra csökkent. Ezzel egyidejűleg ezen szolgáltatások tekintetében bevezetésre került a turizmusfejlesztési hozzájárulás. Cikkünk áttekintést ad arról, hogy mely szolgáltatásokhoz kapcsolódik a kedvezményes, 5 százalékos áfa mérték és a 2018. január 1-jétől fizetendő turizmusfejlesztési hozzájárulás.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás jogszabályi háttere

A turizmusfejlesztési hozzájárulásról az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény X. fejezete rendelkezik.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya

A turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. rész 3. pontja szerinti szolgáltatás, vagyis „az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ 55.30.1-ből)”.

Ahhoz, hogy egy vendéglátó szolgáltatás az Áfa tv. 3. számú melléklet II. rész 3. pontja alapján 5 százalékos adómérték alá tartozzon és egyben turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettséget eredményezzen, a következő feltételeknek kell együttesen fennállniuk:
•    Áfa tv. szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia,
•    ennek a szolgáltatásnak a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének 2002. szeptember 30-án érvényes besorolási rendje szerint SZJ 55.30.1 alá kell tartoznia,
•    a szolgáltatásnak étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra kell vonatkoznia.
A feltételek konjunktív feltételek, vagyis ha ezek közül bármelyik nem teljesül, az adott ügyletre a kedvezményes adómérték nem alkalmazható és a szolgáltatást nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás.

Az 5 százalékos kedvezményes adómérték alkalmazhatóságának és a turizmusfejlesztési hozzájárulás kötelezettségének egyik feltétele, hogy az adózó által teljesített ügylet Áfa tv. szerinti szolgáltatásnyújtásnak minősüljön.

2022-es Adócsomag Díjmentes Szakmai nap Online

A minősítéshez a fő szempontot az Európai Unió Tanácsának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelet 6. cikke határozza meg. Eszerint:
„(1) Az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek kész- vagy félkész ételek és/vagy italok emberi fogyasztásra szánt értékesítéséből állnak, és amelyeket az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások kísérnek. Az ételek és/vagy italok értékesítése csak az egyik összetevője a teljesítésnek, amelyben a szolgáltatások vannak túlsúlyban. Az éttermi szolgáltatás az említett szolgáltatásoknak a szolgáltatásnyújtó létesítményeiben történő nyújtása, a vendéglátó-ipari szolgáltatás pedig az említett szolgáltatásoknak a szolgáltatásnyújtó létesítményein kívül történő nyújtása.
(2) Nem tekintendő az (1) bekezdés szerinti éttermi vagy vendéglátó-ipari szolgáltatásnak a kész- vagy félkész ételek és/vagy italok, olyan értékesítése – függetlenül attól, hogy az magában foglalja-e a fuvarozást vagy sem – amelyet nem kísér semmilyen más kiegészítő szolgáltatás.”

Lényegében nem attól minősül szolgáltatásnak az ügylet, hogy az ételt, italt helyben elkészítik, hanem az teszi szolgáltatássá az ügyletet, ha az elkészített étel, ital értékesítését azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások kísérik, mely szolgáltatáselemek dominálnak az ügyletben.
Ennek megfelelően termékértékesítésnek és nem szolgáltatásnyújtásnak minősül:
•    az étel, illetve a helyben készített alkoholmentes ital elvitelre történő értékesítése,
•    az étel, illetve a helyben készített alkoholmentes ital olyan értékesítése, amely a házhoz szállítást is magában foglalja;
•    az étel, illetve a helyben készített alkoholmentes ital olyan körülmények között történő értékesítése, amikor a helyben fogyasztáshoz legfeljebb pult vagy „körbefutó deszka” biztosított, tekintettel arra, hogy ilyen esetben nem dominálnak az azonnali fogyasztást lehetővé tevő kiegészítő szolgáltatások.

Az adóhatóság álláspontja szerint ugyanakkor az önkiszolgáló étkezőhelyeken is megvalósulhat szolgáltatásnyújtás. Ha az étel, illetve a helyben készített alkoholmentes ital helyben fogyasztásra történő értékesítése úgy valósul meg, hogy a helyben fogyasztáshoz megfelelő környezet, illetve eszközök (pl. asztal, ülőalkalmatosság, evőeszközök, szalvéta, stb.) rendelkezésre állnak, és azok tisztántartása biztosított (szemetes, takarítás, leszedés), akkor szolgáltatásnyújtás valósul meg, attól függetlenül, hogy azokat (részben vagy egészben) közvetlenül az étel, illetve a helyben készített ital értékesítője vagy más személy biztosítja.

Gyakori kérdésként merül fel, hogy termékértékesítésként vagy szolgáltatásnyújtásként kell minősíteni egy SZJ 55.30.1 besorolás alá tartozó vendéglátó egység elvitelre történő értékesítését. Az adóhatóság tájékoztatása szerint ilyen esetben a minősítés során a vevő elviteli vagy helyben fogyasztási szándéka a meghatározó. Ha például a cukrászdában a vevő elvitelre kéri a süteményt, azt becsomagolva átveszi, majd mégis egy asztalhoz leülve elfogyasztja, akkor az ügylet termékértékesítésnek minősül a vevő eredeti szándékának figyelembevételével.

Az 5 százalékos kedvezményes adómérték alkalmazhatóságának és a turizmusfejlesztési hozzájárulás kötelezettségének másik feltétele, hogy a szolgáltatás a Szolgáltatások Jegyzékének 2002. szeptember 30-án érvényes besorolási rendje szerint SZJ 55.30.1 alá tartozzon.
Az SZJ 55.30.1 jelzéssel ellátott éttermi szolgáltatások körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak:
•    55.30.11 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás
•    55.30.12 Étkeztetés járművön
•    55.30.13 Önkiszolgáló étkeztetés
•    55.30.14 Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás

Érdemes megemlíteni, hogy nem tartozik az SZJ 55.30.1 alá a munkahelyi étkeztetés (SZJ 55.51) és a közétkeztetés (SZJ 55.52).

Az 5 százalékos kedvezményes adómérték alkalmazhatóságának és a turizmusfejlesztési hozzájárulás kötelezettségének harmadik feltétele, hogy a szolgáltatás keretében kizárólag étel-, illetve helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom valósuljon meg.

Az adóhatóság álláspontja szerint e feltétel teljesüléséhez nem szükséges, hogy egy adott szolgáltatás keretében együttesen étel fogyasztására és helyben készített, nem alkoholtartalmú ital fogyasztására is sor kerüljön. Viszont a kizárólag ital fogyasztást megvalósító szolgáltatás abban az esetben felel meg e feltételnek, ha a felszolgált ital helyben készített és nem tartalmaz alkoholt, valamint az SZJ 55.30.1 alá tartozó étkezőhelyi vendéglátás keretében valósul meg.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás tartalmaz helyben készített alkoholtartalmú italforgalmat, vagy nem helyben készített italforgalmat. Az adóhatósági tájékoztatás szerint az ilyen szolgáltatás nem felel meg e harmadik feltételnek, még abban az esetben sem, ha a helyben készített alkoholtartalmú italforgalom, vagy a nem helyben készített italforgalom a teljes szolgáltatáson belül elhanyagolható mértékű.

A turizmusfejlesztési hozzájárulást e három feltételnek megfelelő, 5 százalékos áfa mérték alá tartozó vendéglátó szolgáltatások esetén kell megfizetni.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás alanya

A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás alapja és mértéke

A turizmusfejlesztési hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás általános forgalmi adó nélküli ellenértéke.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke 4 százalék.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése

A turizmusfejlesztési hozzájárulást az önadózás szabályai szerint kell megállapítani és bevallani.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás alanya a bevallási kötelezettségét a rá irányadó áfa bevallási időszak szerint, az áfa bevallás benyújtására előírt határidőig teljesíti
•    havi bevallásra kötelezettek esetében a tárgyhónapot követő hó 20-ig,
•    negyedéves bevallásra kötelezettek esetében a tárgynegyedévet követő hó 20-ig,
•    éves bevallásra kötelezettek esetében a tárgyévet követően, február 25-ig.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás alanya a bevallási kötelezettséget azon időszakról, amelyről áfa bevallás benyújtására nem köteles (pl. mert alanyi adómentességet választott vagy az eva alanya), a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás Áfa tv. szerinti teljesítési időpontját követő év február 25. napjáig teljesíti.

A turizmusfejlesztési hozzájárulást az e célra rendszeresített, 18TFEJLH jelű elektronikus nyomtatványon kell bevallani.

A turizmusfejlesztési hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és bevallani, amelyről kiállított
•    számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont, vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a
•    számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat kiállításának időpontja
a bevallási időszakra esik.

A turizmusfejlesztési hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig kell megfizetni.

 

Jogkövető szerkesztőség (2018-02-08)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról