ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 908 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Áfa-kötelezettség ingatlan ajándékozása esetén

2021-10-27

A kedvező illetékszabályok miatt sok magánszemély él az ajándékozás lehetőségével, elsősorban családtagjai számára. Az ajándékozás során ezért számos adójogi rendelkezést érdemes vizsgálni, különösen az illetékfizetési kötelezettség és az általános forgalmi adó körében.

Az alapeset szerint egy adószámmal rendelkező, áfa körbe tartozó magánszemély évekkel ezelőtt szántó besorolású ingatlant vásárolt, mely ingatlan nem tartozott az Áfa tv. hatálya alá.  A szántót – a termelési ágból történő kivonás után – felparcelláztatta, építési telkeket alakított ki, közutat épített, mely közutat ingyenesen a települési önkormányzat tulajdonába adta. A magánszemélynek sem az ingatlan szerzésekor, sem azt követően adólevonási joga nem keletkezett, áfát, költséget soha nem számolt el.
Előrehaladott korára tekintettel a magánszemély úgy döntött, hogy az említett ingatlanokat (belterületi építési telkek) gyermekei részére kívánja ajándékozni. 

 
 

Kérdésként fogalmazódott meg, hogy a fenti ingatlanok elajándékozása révén keletkezik-e a magánszemélynek áfa fizetési kötelezettsége az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 11. § (1) bekezdése értelmében?

A kérdés eldöntésénél az alábbiak vizsgálandók: az Áfa tv. a ténylegesen ellenérték fejében teljesített ügyletek mellett ellenérték fejében teljesített, adóköteles termékértékesítésként szabályozza azt az esetet is, ha az adóalany terméket más tulajdonába ingyenesen átenged. 
Az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése kimondja, hogy „ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [2. § a) pontja] az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen felhasználja, illetőleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg”.

A kérdés megválaszolásához mindenekelőtt azt szükséges tisztázni, hogy a magánszemély a szántó besorolású ingatlant adóalanyisága körében vagy magánszemélyként szerezte be. 

Abban az esetben, ha az ingatlant adóalanyként szerezte be, és azt adóköteles gazdasági tevékenysége érdekében kívánta használni, úgy az adólevonási jog megillette. Ebből következően, amennyiben most ajándékozás útján átruházza az ingatlanok tulajdonát az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése alapján, termék más tulajdonába történő ingyenes átengedése címén áfa-fizetési kötelezettsége keletkezik.    

Más megítélés alá esik azonban az az eset, ha az említett személy adóalanyiságától függetlenül, magánszemélyként szerezte be az ingatlant, és nem állt szándékában az ingatlant üzletszerű gazdasági tevékenység keretében hasznosítani. 

Ebben az esetben, mivel az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése csak adóalanyok vonatkozásában alkalmazható, az ajándékozás útján történő ingyenes átruházás okán nem kell áfa-fizetési kötelezettséggel számolni. 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az említett körülmények – a szántó termelési ágból történő kivonása, felparcelláztatása, építési telkek kialakítása, közút építtetése – mind arra utalnak, hogy az ingatlant adóalanyiság keretében kívánta hasznosítani az illető személy. 
A tényállás pontos tisztázása, azaz annak megállapítása, hogy felmerülhet-e adófizetési kötelezettség az ingatlanok elajándékozása után, csak valamennyi, az Áfa tv. szempontjából releváns tényállási elem ismeretében lehetséges.

dr. Veress Júlia (2021-10-27)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról