ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1317 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A mezőgazdasági őstermelő bizonylatkiállítási kötelezettsége

2020-09-10

A mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén attól függően kell a bizonylat kiállítási kötelezettségnek eleget tenni, hogy ki a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője. A közelmúlt jó ismert változásai nyomán érthetően merül fel a kérdés: milyen kötelezettségek terhelik az őstermelőt a számlaadat-szolgáltatás vonatkozásában?

Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany kompenzációs felár megtérítésére jogosult, és a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalany, aki (amely) egyúttal nem mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany, akkor az ügylet teljesítését tanúsító felvásárlási okiratot kell kiállítani.

A felvásárlási okiratot a termék beszerzője, illetve a szolgáltatás igénybevevője köteles kiállítani, a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany egyúttal mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól.

A felvásárlási okirattal kapcsolatos, egyébként nem szabályozott kérdésekben az Áfa tv-nek a számlázásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a felvásárlási okirat kibocsátásának kötelezettségét kizárólag a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője teljesítheti, tehát a felvásárlási okirat kibocsátását nem lehet a termék beszerzőjétől, a szolgáltatás igénybe vevőjétől átvállalni. Az Áfa tv. kifejezett tiltó rendelkezése alapján a felvásárlási okirat kibocsátása során nem alkalmazható a gyűjtőszámla kibocsátására vonatkozó szabályozás, nincs mentesülési lehetőség a felvásárlási okirat kibocsátása alól, és nem bocsátható ki a felvásárlási okirat egyszerűsített adattartalommal. Természetesen annak nincs akadálya, hogy a felvásárlási okirat a kötelezően előírt adatokon kívül további adatokat is tartalmazzon.

Gyakori kérdésként merül fel, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanynak a felvásárlási okirat eredeti vagy másodlati példányával kell rendelkeznie. Az Áfa tv. 204. § (2) bek. b) pontja szerint a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanytól terméket beszerző, illetve szolgáltatást igénybe vevő felvásárló abban az esetben gyakorolhat adólevonási jogot, ha az általa kibocsátott felvásárlási okirat másodlati példánya személyes rendelkezésére áll. Ebből következően megállapítható, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanynak a felvásárlási okirat eredeti példányával kell rendelkeznie.

A felvásárlási okiratról nem kell online számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

Mezőgazdasági őstermelő számla-kiállítási kötelezettség

Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany kompenzációs felár megtérítésére jogosult, és a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője olyan külföldön (akár a Közösség valamely tagállamában, akár harmadik országban) nyilvántartásba vett adóalany, aki (amely) egyúttal nem mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany, akkor az ügylet teljesítéséről számlát kell kiállítani.

A számlát a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany köteles kiállítani. A számla az általános szabályoktól eltérően speciális adattartalommal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a számlán
–    az adó alapja helyett a kompenzációs felár alapját,
–    az alkalmazott adó mértéke helyett az alkalmazott kompenzációs felár mértékét,
–    az áthárított adó helyett az áthárított kompenzációs felárat kell feltüntetni.

Mezőgazdasági őstermelő bizonylat-kiállítási kötelezettsége

Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanytól terméket beszerző, illetve szolgáltatást igénybe vevő személy vagy szervezet nem minősül felvásárlónak (pl. magánszemély), akkor az ügylet teljesítéséről a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany az Áfa tv-nek a számlázásra vonatkozó szabályai szerint köteles bizonylatot (számlát, egyszerűsített adattartalmú számlát, nyugtát) kibocsátani. Ugyanez érvényes akkor is, ha a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amely alapján kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény nem érvényesíthető.

Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany a termékét olyan vevő felé értékesíti, aki (amely) saját adószámának megadásával jelzi az adóalanyiságát, akkor a vevő részére számlát kell kibocsátani, amely számláról adatot kell szolgáltatni.

A számlát nem kötelező gépi programmal kiállítani, azt továbbra is lehet nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával teljesíteni. Az adatszolgáltatást ilyenkor a számlakibocsátás keltét követő 4 naptári napon belül kell teljesíteni az adatoknak az erre a célra rendszeresített online felületre történő feltöltésével, amely alól egyedüli kivételt az képez, ha a számlában az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja az 500 ezer forintot, ekkor ugyanis az adatszolgáltatást legkésőbb a számlakibocsátás keltét követő naptári napon kell teljesíteni.

Lényeges, hogy az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség 2020. július 1-jétől csak a belföldi adóalany részére teljesített ügyletről kibocsátott számlára terjed ki, így magánszemély vevő esetén – minden egyéb tényezőtől függetlenül – fel sem merül az adatszolgáltatás. Szintén nem esik adatszolgáltatási kötelezettség alá a nyugta.

(Lezárva: 2020. szeptember 10.)

 

Dr. Németh Ildikó (2020-09-10)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról