ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 477 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Nyártól hatályos áfa változások

2022-09-12

A nyártól hatályos adócsomag több új elemet tartalmaz az áfa körében is. Új szabály lép életbe a csoportos adóalanyiság vonatkozásában, emellett bővülnek az adóalap utólagos csökkentésének esetei.

A Magyar Közlöny július 27-én megjelent 127. számában 3 törvény és 5 kormányrendelet jelent meg, ezek között szerepel a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény. A jogszabályban szereplő változások csaknem valamennyi adónemet érintik, július és augusztus végi hatálba lépéssel. Az alábbiakban a nyártól érvényes áfa változásokat tekintjük át. 

Csoportos adóalanyiság

A csoportos adóalany megszűnésével a csoportos adóalany tagjai jellemzően változatlanul folytatják a gazdasági tevékenységüket, melynek kapcsán számos esetben felmerülhet a csoportos adóalanyiság időszaka alatt megvalósult gazdasági eseményekkel kapcsolatos olyan korrekció, mely a csoportos adóalanyiság időszaka alatt benyújtott bevallások önellenőrzését teszi szükségessé. Jelenleg a szabályozás nem rendezi, hogy a csoportos adóalanyiság megszűnését követően bármely volt csoporttagnak lenne arra vonatkozó jogosultsága, hogy a csoportos adóalanyiság időszakára vonatkozóan önellenőrzést nyújthasson be. Ezért a törvény előírja, hogy a csoportos adóalanyiság fennállásának időszakával megegyezően a csoportos adóalanyiság megszűnését követően is a csoportos adóalanyiságban résztvevő tagok által kijelölt képviselő tehet a megszűnt csoportos adóalany nevében érvényes jognyilatkozatot az áfa kötelezettség vonatkozásában. 

(Lásd: Áfa tv. 8. § (4) bekezdés; hatályos: kihirdetést követő  nap, azaz 2022. július 28.)

Minden egyéb nyári adóváltozásról olvasson a Digitális Adókommentárban, amit most díjmentesen érhet el az Adópraxis demo fiókjában!

 
 

Az adó alapjának utólagos csökkentése

Bővülnek az adóalap utólagos csökkentésének esetei: pénzvisszafizetés esetén ugyanis az utólagos adóalapcsökkentési jog akkor is megilleti az adóalanyt, ha a pénzvisszatérítést nem közvetlenül a végső fogyasztó részére teljesíti, feltéve, hogy a végső fogyasztó a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet tekintetében előzetesen felszámított adó levonására sem részben, sem egészben nem jogosult, és a pénzvisszatérítés adó nélküli összege a pénzvisszatérítésre jogosító termékértékesítés, szolgáltatás-nyújtás adóalapjába beletartozik.

Az új szabályozás az Európai Unió Bírósága C-717/19. számú előzetes döntéshozatali ügyében (Boehringer-ügy) hozott ítéletét veszi figyelembe, ugyanis lehetővé teszi adott esetben a gyógyszer-forgalmazók számára a korábban kiszámlázott árbevételük vonatkozásában az utólagos adóalapcsökkentést az ún. támogatásvolumen-szerződésekhez kapcsolódóan, mivel ezen szerződések alapján árbevételük egy részét az értékesítést követően visszafizetik a NEAK-nak. Az utólagos adóalapcsökkentésnek nem lesz feltétele, hogy a pénzvisszatérítés adó nélküli összege azon pénzvisz-szatérítésre jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adóalapjába tartozzon, amelyre tekintettel az adóalany azt biztosítja.  Feltétel azonban, hogy a pénzvisszatérítésre jogosító termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások tekintetében alkalmazandó adómérték azonos legyen. Az utólagos adóalapcsökkentésre legkorábban a pénzvisszatérítés teljesítésének időpontját magában foglaló adómegállapítási időszakban kerülhet sor, a törvényben meghatározott dokumentumok birtokában. Az új rendelkezést azokban az esetekben alkalmazható először, amikor a pénzvisszatérítést az adóalany a törvény hatálybalépésének napján (kihirdetést követő nap, azaz 2022. 07. 28.) vagy azt követő időpontban teljesíti. Átmeneti szabály alapján azonban a rendelkezés már a 2021. december 31-ét követően teljesített pénzvisszatérítések esetében is alkalmazható, feltéve, hogy az adóalany a pénz-visszatérítésből fakadó adóalap-csökkentési igényét más módon nem érvényesítette.
A jogszabály olyan értékesítési konstrukciókat kíván kezelni, amikor az értékesítő adóalany az értékesítési láncban nincs közvetlen kapcsolatban azzal a vevővel, aki azt a terméket, szolgáltatást megvásárolja, amelyet az értékesítő az értékesítési lánc egy korábbi fázisában eladott, így az értékesítő nem tud az általa történő értékesítés során alkalmazott ellenértéken keresztül pénzbeli kedvezményt biztosítani a vevő részére. A pénzbeli kedvezmény biztosításához harmadik felet használ fel, amelynek a részére a vevőnek továbbnyújtandó kedvezményt átadja. 

Az értékesítő abban az esetben csökkentheti az adóalapját az általa biztosított kedvezmény adó nélküli összegével, ha a kedvezmény adó nélküli összege a vevő részére történő értékesítés adóalapjába beépül vagy beépült. Ezáltal lehet ugyanis biztosítani, hogy az adóalap csökkentése ne eredményezzen adóbevétel kiesést végső fogyasztói szinten. A rendelkezés alkalmazásának ugyanakkor nem feltétele az, hogy az adóalany által a vevőnek biztosított kedvezmény annak a termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak az adóalapjába épüljön be, amelyre vonatkozóan a kedvezményt biztosította, az történhet egy későbbi értékesítés vonatkozásában is. Feltétel azonban ez esetben, hogy azon termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelyre tekintettel a kedvezményt adták, és azon termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelynek adóalapjába a kedvezmény összege beletartozik, azonos adómérték alá tartozzon. 

A támogatásvolumen-szerződés alapján teljesített befizetésből fakadó utólagos adóalap-csökkentési igény érvényesítése esetén az adóalanynak nem kell önellenőrzést végeznie, hanem legkorábban a pénzvisszatérítés teljesítésének időpontját magában foglaló adó-megállapítási időszakban számolhatja el az érintett összeget. 

Átmeneti szabályként került rögzítésre, hogy az adóalap-csökkentésre vonatkozó új szabályok főszabály szerint azon esetekben alkalmazhatók, ha az adóalap-csökkentésre jogosító pénzvisszatérítést ezen új szabályok hatályba lépésének napján vagy azt követően teljesítette az adóalany. Az újonnan bevezetendő utólagos adóalap-csökkentésre vonatkozó előírások nem alkalmazhatóak azonban  fordított adózás esetén, ki kell emelni, hogy a pénzvisszatérítés összegét ez esetben is olyannak kell tekinteni, mint amely az adó összegét is tartalmazza. 

(Lásd:  Áfa tv. 77. § (4a) és (b) bekezdés; 78. § (5) bekezdés; 153/B. § (1) bekezdés; 355. § (1) és (2) bekezdés. Hatályos:  kihirdetést követő  nap, azaz 2022. július 28.)

A 2023-as költségvetés megalapozásával összefüggő adócsomag további, mintegy 30, nyártól érvényes adóváltozását megtalálhatja Digitális Adókommentárunk frissítésében.

dr. Veress Júlia (2022-09-12)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról