ÁFA Módszertani Szemle

Külföldi vonatkozású ügylet minősítése

2024-06-11

Magyar adóalany cég (kft.) egy másik magyar adóalanytól (szintén kft.) villanyszerelési munkákat rendel meg, a munkavégzés helye: Franciaország. Nevezett ügylet milyen Áfa-kategóriába sorolandó, és milyen Áfa-tartalmú számlát kell róla kiállítani?

A válasz megadásából abból indultunk ki, hogy a villanyszerelési munkát ingatlanban/ingatlanon kell elvégezni. Ebben az esetben a teljesítés helyét nem lehet meghatározni az Áfa tv. 37. § (1) bekezdésében foglalt fő szabály alapján. Ennek az az oka, hogy a villanyszerelési munkákat ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak kell tekinteni.

Az Áfa tv. 39. § (1) bekezdése alapján Ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol az ingatlan van.

Jelen esetben az ingatlan Franciaországban van, ezért a villanyszerelési munkákat végző magyar kft. áfa vonatkozásában Franciaországban adóztatható. Vegyük alapul az esetet, hogy a megrendelő magyar kft-t a francia adóhatóság áfaalanyként nem vette nyilvántartásba. Ennek következtében Franciaországban áfa fizetésére nem kötelezhető. Ezáltal kizárólag az egyenes adózás szabályai lehetnek irányadóak, ezért az áfa fizetésére a villanyszerelési munkákat végző magyar kft. kötelezett.
Az adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében köteles áfaalanyként regisztrálni a francia adóhatóságnál. A számlát francia adószáma alatt, a francia szabályozásnak megfelelőn köteles kiállítani, amelyen az ügyletre vonatkozó francia adómérték szerinti áfát köteles felszámítani.
 Felvetődik az a kérdés, hogy a villanyszerelési munkákat végző társaság köteles-e a szóban forgó munkák megkezdését megelőzően közösségi adószámot kérni a NAV-tól, ha azzal még nem rendelkezik.

A közösségi adószám megkérésének kötelezettségét az Áfa tv. 257/B. § (1) bekezdése szabályozza a következők szerint:
„257/B. § (1) Az adóalany
a) 19. §, 21. § és 22. § (1) bekezdése szerinti Közösségen belüli termékbeszerzést,
b) 89. § szerinti termékértékesítést,
c) a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalany részére 37. § szerinti szolgáltatásnyújtást, vagy
d) a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanytól 37. § szerinti szolgáltatás igénybevételt
közösségi adószám birtokában végezhet.”

E jogszabályi rendelkezés c) pontja egyértelműen megjelöli azt a jogszabályi hivatkozást, amely alkalmazása esetén kell a szolgáltatás nyújtását megelőzően közösségi adószámot kérni.
Jelen esetben a teljesítés helyére vonatkozó szabály nem az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése, ezért a közösségi adószám kiváltásának kötelezettsége sem áll fenn. Ezen túl azt is vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy a megrendelő magyar kft. felé nyújtott szolgáltatást az összesítő nyilatkozat 03. lapján kell-e szerepeltetni.
Ezzel kapcsolatban az Áfa tv. 4/A. sz. melléklet I/1/e) pontja a következők szerint rendelkezik:
„e) a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalany vagy adószámmal rendelkező adóalanynak nem minősülő jogi személy részére teljesített, a 37. § hatálya alá eső azon szolgáltatásnyújtásról, amely adóköteles a teljesítési hely szerinti tagállamban, és amely után az igénybevevő az adófizetésre kötelezett,”

E rendelkezésben foglalt tényállási elemek egyike sem áll fenn.

Egyrészt a megrendelő magyar kft. nem rendelkezik francia adószámmal (közösségi adószámmal), másrészt a teljesítés helyére az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése vonatkozik, harmadrészt nem köteles áfa fizetésére Franciaországban a szolgáltatás igénybevétele miatt.

Ennek következtében a villanyszerelési munkákat elvégző magyar kft. nem köteles összesítő nyilatkozat 03. lapján a tárgyalt ügyletet jelenteni.

Bonácz Zsolt (2024-06-11)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról