ÁFA Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1651 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A különleges jogállású mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany bizonylatolási kötelezettsége

2019-10-15

A mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany által teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén attól függően kell a bizonylat kiállítási kötelezettségnek eleget tenni, hogy ki a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője.

Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany kompenzációs felár megtérítésére jogosult, és a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalany, aki (amely) egyúttal nem mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany, akkor az ügylet teljesítését tanúsító felvásárlási okiratot kell kiállítani.

A felvásárlási okiratot a termék beszerzője, illetve a szolgáltatás igénybevevője köteles kiállítani, a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany egyúttal mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól.

A felvásárlási okiratnak az Áfa tv. előírása alapján a következőket kell kötelezően tartalmaznia:

–    a felvásárlási okirat kibocsátásának keltét,
–    a felvásárlási okirat sorszámát,
–    a termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának (aki a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany) nevét, címét és adószámát,
–    a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybe vevőjének (aki a felvásárló) nevét, címét és adószámát,
–    az értékesített termék megnevezését, és az annak jelölésére legalább az Áfa tv-ben alkalmazott vámtarifaszámot,
–    az értékesített termék mennyiségét, illetve a nyújtott szolgáltatás megnevezését, továbbá mennyiségét, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető,
–    a teljesítés időpontját, amennyiben eltér a felvásárlási okirat kibocsátásának keltétől,
–    a kompenzációs felár alapját, továbbá az értékesített termék kompenzációs felár nélküli egységárát, illetőleg a nyújtott szolgáltatás kompenzációs felár nélküli egységárát, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedményt, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza,
–    az alkalmazott kompenzációs felár mértékét,
–    az áthárított kompenzációs felárat,
–    a termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának (aki a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), valamint a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybe vevőjének (aki a felvásárló) aláírását.

A felvásárlási okiratot magyar nyelven kell kiállítani.

A felvásárlási okirattal kapcsolatos, egyébként nem szabályozott kérdésekben az Áfa tv-nek a számlázásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a felvásárlási okirat kibocsátásának kötelezettségét kizárólag a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője teljesítheti, tehát a felvásárlási okirat kibocsátását nem lehet a termék beszerzőjétől, a szolgáltatás igénybe vevőjétől átvállalni. Az Áfa tv. kifejezett tiltó rendelkezése alapján a felvásárlási okirat kibocsátása során nem alkalmazható a gyűjtőszámla kibocsátására vonatkozó szabályozás, nincs mentesülési lehetőség a felvásárlási okirat kibocsátása alól, és nem bocsátható ki a felvásárlási okirat egyszerűsített adattartalommal. Természetesen annak nincs akadálya, hogy a felvásárlási okirat a kötelezően előírt adatokon kívül további adatokat is tartalmazzon.

Gyakori kérdésként merül fel, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanynak a felvásárlási okirat eredeti vagy másodlati példányával kell rendelkeznie. Az Áfa tv. 204. § (2) bek. b) pontja szerint a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanytól terméket beszerző, illetve szolgáltatást igénybe vevő felvásárló abban az esetben gyakorolhat adólevonási jogot, ha az általa kibocsátott felvásárlási okirat másodlati példánya személyes rendelkezésére áll. Ebből következően megállapítható, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanynak a felvásárlási okirat eredeti példányával kell rendelkeznie.

Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany kompenzációs felár megtérítésére jogosult, és a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője olyan külföldön (akár a Közösség valamely tagállamában, akár harmadik országban) nyilvántartásba vett adóalany, aki (amely) egyúttal nem mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany, akkor az ügylet teljesítéséről számlát kell kiállítani.

A számlát a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany köteles kiállítani. A számla az általános szabályoktól eltérően speciális adattartalommal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a számlán
–    az adó alapja helyett a kompenzációs felár alapját,
–    az alkalmazott adó mértéke helyett az alkalmazott kompenzációs felár mértékét,
–    az áthárított adó helyett az áthárított kompenzációs felárat kell feltüntetni.

Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalanytól terméket beszerző, illetve szolgáltatást igénybe vevő személy vagy szervezet nem minősül felvásárlónak (pl. magánszemély), akkor az ügylet teljesítéséről a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany az Áfa tv-nek a számlázásra vonatkozó szabályai szerint köteles bizonylatot (számlát, egyszerűsített adattartalmú számlát, nyugtát) kibocsátani. Ugyanez érvényes akkor is, ha a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amely alapján kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény nem érvényesíthető.

 

 

Dr. Németh Ildikó (2019-10-15)

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

Még nem tagja közösségünknek?
Kérek tájékoztatást a szolgáltatásról